01 Iýul 2022 | 161 okalan

TÜRKMEN DILINIŇ SÖZKÖKI (ETIMOLOGIK) SÖZLÜGI

Abraý – «Köpüň ynamyna giren», «hormatly, sylagly» manysyndaky bu söz pars-täjikleriň ab («suw») we ruý («ýüz»– adamyň ýüzi) sözlerinden ybarat...

30 Iýun 2022 | 108 okalan

«Paýhas çeşmesi» kitabynda edep hakynda

Adam bir ýaşar, edebi – iki. * * * Adam bardyr, adamynyň nagşydyr, Adam bardyr, haýwan ondan ýagşydyr. * * * Adam edebinden tanalar, ýurt – tugundan. * * * Akylly ogul hem edep, hem talap. * * * Edebi kimden...

29 Iýun 2022 | 95 okalan

ABU NASR MUHAMMET IBN MUHAMMET FARABYDAN AKYL HAKYNDAKY PARASATLY SÖZLER

Ylym ýagşy adama-da, ýaman adama-da berlip biler. Emma akyldarlyk, danalyk diňe Allanyň söýen ynsanlaryna berilýändir. * * * Bir işiň başyna barmazdan öň akyl bilen aýşy-eşretiň tapawudy hakynda ýagşy...

28 Iýun 2022 | 174 okalan

Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitabynda watanperwerlik hakyndaky rowaýat

Watan hakyndaky rowaýatlarda gerçekleriň edermenligi, gaýratlylygy wasp edilýär. Adamyň ömürboýy gazanan baýlygy – tälim-terbiýesi, akyl-paýhasy, ukyp-başarnygy, hünäri...

27 Iýun 2022 | 135 okalan

Gahryman Arkadagymyzyň «Medeniýet halkyň kalbydyr» eserinde medeniýet we sungat barada...

Türkmenistan dürli medeniýetleri birleşdiren medeni we ruhy galkynyşlaryň gadymy mekanydyr. Gadymy döwürlerden bäri türkmen topragy uly söwda ýollarynyň çatrygynda ýerleşipdir. Munuň özi...

23 Iýun 2022 | 149 okalan

«Bereketli türkmen saçagy» eserinde gawun hakynda

Dünýäde iň gadymy hasaplanylýan ak bugdaý we iň süýji gawunlar biziň şöhratly pederlerimiz tarapyndan ösdürilip ýetişdirilipdir, olaryň ussatlygy we zähmetsöýerligi biziň...

21 Iýun 2022 | 166 okalan

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Alem içre at gezer» atly eserinde...

– adamyň başarnygyny onuň eden, bitiren bir işindenem bilip bolar, häsiýetini welin köp ýyllaryň dowamynda hem öwrenmek kyndyr; – bir kişini uly meselelerde synagdan geçirip tanap bolmaz. Onuň hakyky häsiýeti...

20 Iýun 2022 | 250 okalan

Iýip-içmegiň edebi

Wagtynda we kadaly iýip-içmek saglygyň seresidir. Şeýle hem edep kadalaryna laýyklykda iýmek-içmek bolsa medeniýetlilik hasap edilipdir. Şonuň üçinem iýmitlenmegiň kadasyny her bir türkmeniň...