22 Sentýabr 2020 | 1203 okalan

MUZEÝLER — TARYHY GYMMATLYKLARYMYZYŇ HAZYNASY

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň sentýabr aýynyň başlarynda paýtagtymyzyň çäginde arheologik tapyndylar ýüze çykarylypdy. Geçen hepdäniň şenbe güni bu tapyndylary...

24 Sentýabr 2020 | 1248 okalan

DURMUŞ WE ÝAŞLYK

TEBIGYLYK Ynsanyň tebigy ýaradylyşy daşky durkuny bezeýän esasy alamatlaryň biri. Tebigylyk — asyl görnüş, çeşme suwy ýaly durulykdyr. Çeşme suwy hem owadan, hem-de arassa. Çünki onuň...

17 Sentýabr 2020 | 1287 okalan

Keşde tahýa teşne türkmen

Asyr­lar aşyp, heň­ňam­lar gar­ra­ýar. Kowçum-kowçum ne­sil­ler dur­muş baý­da­gy­ny be­lent par­la­dyp, bi­ri-bi­ri­ne ge­çi­rip...

17 Sentýabr 2020 | 1086 okalan

Zükgür — GADYMY OÝUN

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine Ata-babalarymyzdan bize miras galan oýunlaryň her biriniň özboluşly aýratynlygy bar. Meniň söhbetini etjek bolýan milli oýnumyza...

17 Sentýabr 2020 | 1858 okalan

TÜRKMEN MILLI OÝUNLARYNYŇ HÄZIRKIZAMAN ÄHMIÝETI

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine Gözbaşyny bütin dünýäni özüne tabyn eden beýik Oguz han atamyzdan alyp gaýdýan türkmen halkynyň...

17 Sentýabr 2020 | 1213 okalan

«Peçiz» — şahandazlyk oýny

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine Hormatly Prezidentimiziň döwlet Baştutany wezipesine girişen ilkinji günlerinden ata-babalarymyzdan dowam edip gelýän gymmatlyklarymyz bolan...

17 Sentýabr 2020 | 1167 okalan

MILLI OÝUNLARYNYŇ DÖWREBAP GÖRNÜŞDE DABARALANMAGY

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine Milli  oýunlar, ähli halkyň medeni mirasy bolmak bilen birlikde, şol halklaryň taryhy edim-gylymlary barada hem maglumat çeşmesi bolup...

17 Sentýabr 2020 | 1342 okalan

MILLI OÝUN-BUÝSANJYMYZ

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine Berkarar  döwletimiziň  bagtyýarlyk  döwründe ýurdumyzyň  ösüp  gelýän ...