13 Maý 2021 | 13 okalan

Ýurdumyzyň nebitgaz ulgamyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forum

12-nji maýda Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forum geçirildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy...

13 Maý 2021 | 11 okalan

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Mähriban halkym! Eziz watandaşlar! Sizi adamzadyň ýokary ruhy-ahlak gymmatlyklaryna ýugrulan hem-de halklary birek-birege baglanyşdyrýan mukaddes Oraza baýramy mynasybetli tüýs ýürekden...

12 Maý 2021 | 32 okalan

Gadymyýetiň ilçisi – Türkmen halysy

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda halkymyzyň taryhyň dowamynda sünnäläp döreden milli gymmatlyklaryna uly sarpa goýulýar. Olary has...

12 Maý 2021 | 21 okalan

Haly mukaddesligi

Çitimiňe siňip zenan yhlasy, Mähir siňip her bir darak, kakymňa. Watandan döräpsiň mukaddes bolup, Diýmek seni paş etmäge hakym bar.   Bäbejikkäm emedekläp...

12 Maý 2021 | 24 okalan

Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda Türkmen zenanlarynyň binagärlik ýadygärlikleri

Türkmen halkynyň buýsanja hem-de şan-şöhrata beslenen beýik geçmişinde hemişe zenanlara aýratyn orun berlipdir. Olaryň arasynda meşhurlyga eýe bolup, atlary adamzat taryhyna baky ýazylanlary hem bar. Olardan...

12 Maý 2021 | 17 okalan

Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara...

Hormatly halkara foruma gatnaşyjylar! Gadyrly myhmanlar! Sizi Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň we gözel paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllygynyň uly dabaralar bilen bellenilýän ýyly bolan...

12 Maý 2021 | 13 okalan

Milli Liderimiz ekologiýa çäresiniň çäklerinde welosipedli ýörişe gatnaşdy

11-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ekologiýa çäresine gatnaşyp, Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň paýtagtynyň 140 ýyllygyna gabatlanylan köpçülikleýin welosipedli...

11 Maý 2021 | 56 okalan

“Ak şäherim Aşgabat” atly täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy

10-njy maýda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda...