23 Iýul 2021 | 35 okalan

Türkmenistanyň Baýdagy XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasynda buýsançly parlaýar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň degişli Buýrugyna laýyklykda, XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň resmi açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary...

23 Iýul 2021 | 28 okalan

Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzyň täze desgalarynyň taslamalary bilen tanyşdy

22-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabatda guruljak dürli maksatly täze binalaryň we desgalaryň taslamalary bilen tanyşdy. Taslamalar bilen tanyşmak üçin döwlet Baştutanymyz Ruhyýet...

19 Iýul 2021 | 42 okalan

Türkmenistanyň ýangyç we energetika toplumynyň önümleri durnukly islege eýe bolýar

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 23-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Türkiýäniň, Wirgin adalarynyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti...

19 Iýul 2021 | 35 okalan

Resmi habarlar

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça Guramaçylyk topary döredildi   18-nji iýulda Merkezi Aziýa döwletleri bilen...

16 Iýul 2021 | 65 okalan

Milli Liderimiziň amala aşyrýan «Açyk gapylar» syýasatynyň ugry bile

Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna laýyklykda, «Merkezi we Günorta Aziýa: sebit özara baglanyşygy. Şertler we mümkinçilikler» atly ýokary derejedäki halkara maslahata gatnaşmak...

16 Iýul 2021 | 88 okalan

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

15-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş...

15 Iýul 2021 | 75 okalan

Milli Liderimiz Balkan welaýatynda täze desgalaryň düýbüni tutmak we açylyş...

14-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, Jebel şäherçesinde täze Halkara howa menziliniň düýbüni tutmak hem-de welaýat merkezi Balkanabat...

14 Iýul 2021 | 84 okalan

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýyň daşary işler ministrini kabul etdi

13-nji iýulda “Oguzhan” köşkler toplumynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň daşary işler ministri Wan Ini kabul etdi. Ol düýn Türkmenistana iki günlük resmi sapar bilen...