22 Oktýabr 2021 | 250 okalan

“Terbiýe maşgaladan başlanýar”

2021-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda TMÝG-niň Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrap Geňeşi tarapyndan Babadaýhan etrabynyň 6-njy çagalar bagynda Ýurdumyzda maşgala agzybirligini, jebisligini we berkligini gazanmak...

22 Oktýabr 2021 | 333 okalan

Türkmenistanyň Prezidenti Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynyň...

21-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýaty boýunça iş saparyny amala aşyryp, sebitiň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygyndaky işleriň ýagdaýy bilen...

22 Oktýabr 2021 | 385 okalan

IL-SAGLYGY, ÝURT-BAÝLYGY

21-nji oktýabrda Tejen şäherindäki Ýöriteleşdirilen dikeldiş merkeziniň Mejlisler jaýynda Hormatly Prezidentimiziň sagdyn durmuş ýörelgesini durmuşa ornaşdyrmak maksady bilen wagyz-nesihat ýygnagy...