22 Iýun 2021 | 486 okalan

Ekologiýa halkara hyzmatdaşlygyň möhüm ugrudyr

21-nji iýunda paýtagtymyzyň “Ýyldyz” myhmanhanasynda “Türkmenistanyň howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly ýurt maksatnamalaryny işläp düzmekde hem-de bu mesele boýunça...

22 Iýun 2021 | 3134 okalan

Türkmenistanyň Prezidenti möwsümleýin oba hojalyk meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi

21-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de Mary welaýatynyň we etraplarynyň häkimleriniň gatnaşmagynda...

22 Iýun 2021 | 624 okalan

Lebap welaýatynda geçirilýän Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylara

Hormatly Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylar! Gadyrly watandaşlar! Sizi Lebap welaýatynda geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň dabaraly açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Siziň...