01 Iýul 2021 | 397 okalan

Hormatly Prezidentimiz daýhanlaryň zähmet ýeňişleri baradaky hasabatlary kabul etdi

30-njy iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal, Balkan, Lebap, Mary we Daşoguz welaýatlarynyň häkimleriniň ýurdumyzyň gallaçylarynyň däne öndürmek boýunça şertnamalaýyn...

01 Iýul 2021 | 555 okalan

«Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedow – dünýäde ykrar edilen Lider»...

Ýakynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Türkmenistanyň syýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik...

01 Iýul 2021 | 411 okalan

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mähriban halkyna, zähmetsöýer babadaýhanlaryna, edermen gallaçylaryna

Hormatly hasyl ussatlary! Merdana gallaçy babadaýhanlar! Sizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda sahawatly türkmen...