17 Noýabr 2022 | 1517 okalan

GAHRYMAN ARKADAGYMYZYŇ «ÖMRÜMIŇ MANYSY» ESERINDEN

Hakyky adam, Hakyň söýen ynsany nähili bolmaly? Ynsan Zeminde peýda bolaly bäri munuň jogaby gözlenilýär. Meniň şeýle diýesim gelýär: hakyky ynsan Hakyň söýen ynsanydyr. Ol...