14 Mart 2023 | 1073 okalan

NOWRUZ-TEBIGATYŇ HEM-DE KÖŇÜLLERIŇ BAÝRAMY

Şu günler halkymyzyň Milli bahar baýramyny – Halkara Nowruz gününi ýokary derejede ýurdumyzyň ähli ýerinde ruhubelentlik, hoşniýetlik umyt-arzuwlar hem-de şatlyk-şowhun bilen dabaralanýar. Bu...

14 Mart 2023 | 395 okalan

TÜRKMEN TEBIGATYNA SARPA

Halkymyz gadymy döwürlerden bäri tebigat bilen sazlaşykly ýaşaýşy ýola goýup, ene topragymyzdan bol hasyl alypdyrlar. Halkymyzyň arasynda dürli baglary ekip, oňa ideg edip adygan meşhur bagbanlar bolupdyr. Ata-babalarymyz...