29 Noýabr 2023 | 340 okalan

«PAÝHAS ÇEŞMESI» KITABYNDAN «GÖZ» HAKYNDA NAKYLLAR

Göz – derýa. * * * Göz – gorkak, göwün – batyr. * * * Göz – göze ýagy. * * * Göz – ýüregiň aýnasy. * * * Göz agyry ýaman dertdir, hem yrandyr...

22 Noýabr 2023 | 433 okalan

DÖREDIJILIK WE GÖÇÜRIJILIK

      Ussatlyk talap etmeýän ugur sungat derejesinde ýokary göterilmeýär. Döwür bilen deň ýaşasy gelýän islendik sungat bolsa, elmydama täzeçilligiň, gözelligiň,...

09 Noýabr 2023 | 1460 okalan

RUHUŇ ÖZÜŇDE BOLSUN!

     Bu waka henizem gowy ýadymda. Öýlän sagat ikide kakam işden gelýär. Elindäki zatlary eýwandaky stoluň üstünde goýanyndan soňra öz otagyna girýär we birsellem demini...

07 Noýabr 2023 | 1060 okalan

GYZGYN ÇAÝDAKY ŞEKER

       Adam hoşamaý söz eşitdigisaýy monça bolýar. Haýyr işe höwesi artyp, güýjüne güýç goşulana dönýär. Seýregem bolsa, özüň...

02 Noýabr 2023 | 1762 okalan

SOLTAN SÜLEÝMANYŇ WESÝETI

       Ölmeziniň öň ýany Soltan Süleýman goşunbaşysyny çagyrypdyr-da, oňa özüniň üç islegini beýan edipdir:        Ol tabydyny Osman Imperiýasynda şol...

31 Oktýabr 2023 | 859 okalan

HATASYZ ADAM ÝOK

      Bir alymyň örän köp şägirdi we talyby bar eken. Onuň ylmyndan öwrenmek, peýdalanmak üçin müňlerçe adam onuň huzuryna geler eken. Çözmesi kyn bolan meseleleri, aňlaryny garjaşdyran...

27 Oktýabr 2023 | 842 okalan

AHLAKY DURMUŞYŇ BINÝADY

       Gurhana görä, Muhammet aleýhyssalamyň VII asyryň başlarynda ynsanlary çagyran dini täze ýüze çykan din däldir, ol ozal adamlaryň özleri tarapyndan ýoýlup,...

26 Oktýabr 2023 | 688 okalan

ÜÇ UÝA

     Ir zamanda üç uýa ýaşapdyr. Biri barypýatan işýakmaz ýalta eken. Ikinjisi gyzma, dawaçyl eken. Üçünjisi bolsa akylly, görmegeý hem «elinden dür...