03 Dekabr 2022 | 30 okalan

Düýe süýdi. Düýe çaly.

Türkmenistanda giň ýaýran arwana tohumyndan bolan düýe ýylda ortaça 2000-4000 litr süýt berýär. Arwananyň ömri ortaça 30-35 ýyl. Inen düýe ilkinji gezek 5 ýaşynda...

02 Dekabr 2022 | 36 okalan

TÜRKMEN DILINIŇ SÖZKÖKI (ETIMOLOGIK) SÖZLÜGI

Aýazbaba [Aýazba:ba] – Ýewropa ýurtlarynda, şol sanda Orsyýetde we öňki Sowet Soýuzynyň ähli ülkelerinde milady günsanarynyň täze ýyl gijesinde ýolkanyň daşynda...

01 Dekabr 2022 | 77 okalan

GAHRYMAN ARKADAGYMYZYŇ «ÖMRÜMIŇ MANYSY» ESERINDEN

Türkmen topragy müňlerçe ýyllaryň dowamynda dünýä medeniýetiniň umumy taryhy üçin örän ähmiýetli mekan, uly wakalaryň, siwilizasiýalaryň mesgeni boldy. Bu toprakda...

30 Noýabr 2022 | 60 okalan

GAHRYMAN ARKADAGYMYZYŇ «TÜRKMENIŇ DÖWLETLILIK ÝÖRELGESI» ESERINIŇ «ZÄHMETSÖÝERLIK – GAÝRATLYLYGYŇ GÖZBAŞY»...

Zähmet adamy adam edýär! Ýöne zähmetsöýerligi terbiýelemek aňsat iş däldir. Zähmet düşünjesiniň manysyna häzirki döwürdäki garaýyşlar dürli-dürlidir....

29 Noýabr 2022 | 43 okalan

SUNGATA ÖRKLENEN ÖMÜR

Ussatlar unudylmaýar Hormatly Prezidentimiziň irginsiz aladalary bilen türkmen sungaty dünýä ýaýylýar. Çünki sungat milletiň aýnasydyr. Türkmen sungatynyň ägirtleriniň döreden...

28 Noýabr 2022 | 259 okalan

TÜRKMEN HALK MATALLARY

Araba ýörär, Yzy ýok. Ýylgyn ýansa, Közi ýok. (Ýalyn)   Asmanyň küpüsi düşdi, Küpiniň düýbün deşdi. (Gök gürlemek,...

26 Noýabr 2022 | 72 okalan

GAHRYMAN ARKADAGYMYZYŇ «ÇAÝ – MELHEM HEM YLHAM» ATLY KITABYNDAN

Men edebi mirasymyza aýratyn sarpa goýýaryn. Olarda biziň geçmişimiz, taryhymyz şöhlelenýär. Türkmen halkynyň çaýa neneňsi sarpa goýýandygyna şaýatlyk edýän...

25 Noýabr 2022 | 112 okalan

GAHRYMAN ARKADAGYMYZYŇ «MERT ÝIGITLER GAÝRAT ÜÇIN DOGULÝAR» ATLY KITABYNDAN

...«Abraý mirasda däl-de, akyl bilen edepdedir» diýlen dana sözi «Kowusnamadan» okapdym. Islendik döwür üçinem düzgün-tertipliligiň, kanun babatda düşünjeliligiň orny...