18 Iýul 2022 | 117 okalan

Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» eserinden dostluk hakyndaky tymsal

Iki dost her bir işi maslahatlaşyp edipdirler. Olaryň birine degişli çylşyrymly ýagdaýy beýleki biri käteler oňa duýdurman çözüpdir. Şeýdip, olar uzak ýyllar iňňän gadyrly gatnaşyk...

15 Iýul 2022 | 125 okalan

«Paýhas çeşmesi» kitabynda myhmançylyk hakynda

Öý ýaraşygy – çaga, supra ýaraşygy – myhman. * * * Tagam lezzeti – myhman hezzeti. * * * Myhman geler işikden, rysky geler deşikden. * * * Myhman birinji gün – gyzyl, ikinji gün –...

07 Iýul 2022 | 195 okalan

TÜRKMEN DILINIŇ SÖZKÖKI (ETIMOLOGIK) SÖZLÜGI

Agyr – «Ýeňil» däl, köp agramly» manysyndaky bu söz ag (a:g) kökünden we -yr goşulmasyndan durýar. Manysy – «agramy çenden geçen, aňry agan». A sesindäki uzynlyk agdyk...

06 Iýul 2022 | 247 okalan

Berdinazar Hudaýnazarow

ENE DILIM   Hallaryň neneňsi, Taplaryň niçik Eziz ene dilim, mähriban dilim? Gel, söhbet edeli açykdan-açyk, Eziz ene dilim, mähriban dilim.   Ýüz müň öwüşginden örülen...

05 Iýul 2022 | 290 okalan

Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysy» eserinde zähmet we zähmetsöýerlik hakynda

Elbetde, her işe zehin gerek, höwes gerek, başarnyk gerek, zähmet gerek. Adamyň iň gowy başarjak işi onuň göwnünde otyr, şoňa görä, haýsydyr bir işe ymykly baş urmazdan öňürti, göwnüňi diňlemek...

04 Iýul 2022 | 245 okalan

Rahmet GYLYJOWYŇ «Halallyk kyssalary» eserinden

AHYRYNDA ÝEŇIŞ GAZANDYK Ol pursatlaryň üstünden onlarça ýylyň geçendigine garamazdan, henizlerem ony ýatlaýaryn... Bäş ýaşly oglan wagtymdan bäri atam şeýh Hilal aş-Şazylynyň miras...

02 Iýul 2022 | 135 okalan

«Bereketli türkmen saçagy» eserinde nahar taýýarlamagyň gadymy usullary boýunça çörek...

TAMDYR ÇÖREGI Çöregi taýýarlamak üçin birnäçe işleri ýerine ýetirmeli: uny elemeli, hamyrmaýany mylaýym suwda (30 – 350C) ezmeli, şerebe taýýarlamaly....

02 Iýul 2022 | 144 okalan

ÝAŞLAR SYÝASATYNY KÄMILLEŞDIRMEK BARADA GEÇIRILEN TÄSIRLI MASLAHAT

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýaşlar syýasaty babatda milli kanunçylygy mundan beýläk hem kämilleşdirmek bilen bagly maslahatynda eden taryhy çykyşyny...