17 Oktýabr 2020 | 1379 okalan

SABYR DÜÝBI — SAP ALTYN

Dört adam bar­ýar: bi­ri py­ýa­da, beý­le­ki­si ti­gir­de, üçün­ji­si mo­tou­lag­da, soňku­sy aw­tou­lag­da. Me­ge­rem,...

15 Oktýabr 2020 | 1393 okalan

GÖZELLIK terbiýesiniň gönezligi

As­lyn­da, gö­zel­li­ge teş­ne­lik hal­ky­my­zyň hä­si­ýe­tin­de bar zat. Ýog­sa ene­le­ri­mi­ziň sünnä­läp do­kan gö­zel...

10 Oktýabr 2020 | 1362 okalan

SALYKATLY YNSAN — SYLAGLY

«BITARAP DIÝAR: ÝAŞLARYŇ TERBIÝESINDE MILLI ÝÖRELGELER» ATLY MAKALALAR TOPLUMYNDAN Olar edil ýeňňe-baldyz ýaly diýseň höwrügipdirler. Gelin biş-düşe ökde bolansoň,...

08 Oktýabr 2020 | 1018 okalan

Ha­şam çe­ken har­rat­lar

Dilewar türkmen halky agaç ussaçylygyna neçjarçylyk diýip at beripdir. Taryhda mälim bolşy ýaly, gadym döwürlerde ýaşan adamlar agajy ýönekeý usulda işlemegi başarypdyrlar. Olar...

06 Oktýabr 2020 | 1268 okalan

OLAR ÝÜREKLERDE EBEDI ÝAŞAR

Merdana pederlerimiziň hiç haçan öçmejek şöhratynyň, gahrymançylygynyň we edermenliginiň hatyrasyna bina edilen «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumy biziň her birimiz üçin mukaddes...

03 Oktýabr 2020 | 1237 okalan

Näme okadyň, eşideli!

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň aý­dan şu nu­ra­na söz­le­ri bi­ziň döw­rü­miziň ne­sil­le­ri­niň he­mi­şe­lik uý­ma­ly...

01 Oktýabr 2020 | 1082 okalan

Paýhas mekdebi

Altyn güýzüň çigreklije günleri bildirgisiz, sadalyk bilen özüni ykrar etdirip barýar. Baglaryň baldaklarynda güýz şemalyny badalga edinip oturan ýapraklaryň käbiri saralyp başlanam bolsa, entek...

29 Sentýabr 2020 | 1182 okalan

OÝLANDYRÝAN JÜMLELER

Eger sen diňe aňsat düşýän zatlary etmek isleýän bolsaň, onda durmuş kyn düşer. Eger-de sen agyr düşýän işleri hem ýerine ýetirmek üçin çytraşýan bolsaň, onda durmuş...