11 Awgust 2022 | 11 okalan

Türkmenistanyň wekiliýeti V Yslam Raýdaşlygy oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň wekiliýeti V Yslam Raýdaşlygy oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Mälim bolşy ýaly, Oýunlar Türkiýäniň Konýa şäherinde...

10 Awgust 2022 | 17 okalan

ÝEŇIJILERE SÖZ BERÝÄRIS:

Medine AMANOWA, Aşgabat şäherindäki 104-nji orta mekdebiň okuwçysy, agyr atletika boýunça Aziýa çempionatynyň altyn medalynyň eýesi: — Men Özbegistanda ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda...

06 Awgust 2022 | 49 okalan

SPORT:SAGLYK SAGDYNLYK ÜSTÜNLIK

Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher Geňeşiniň,...

05 Awgust 2022 | 48 okalan

TÄZE SPORT ÜSTÜNLIKLERI BILEN WATANYMYZYŇ ŞÖHRATY ARTÝAR

3-nji awgustda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça iri halkara ýaryşlarda — Russiýa Federasiýasynda geçirilen...

29 Iýul 2022 | 106 okalan

“Biz-bagtyýar nesiller”

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe häzirki wagtda tomus paslynyň şatlykly günlerini başdan geçirýän bagtyýar nesillerimiziň mynasyp dynç alyşlaryny, wagtlaryny...

22 Iýul 2022 | 110 okalan

Awazada geçirilen sport ýaryşlary

Ýurdumyzda dowam edýän tomusky dynç alyş möwsüminde mekdep okuwçylary Awaza milli syýahatçylyk zolagynda dynç alýarlar. Bu ajaýyp zolakda çagalar özleriniň wagtlaryny gyzykly we...

08 Iýul 2022 | 152 okalan

“SAGLYGYM BAR –BAÝLYGYM BAR”

Ata watanymyzda  ýaşlary köpçülikleýin sporta çekmek, ýaramaz endiklerden daşda saklamak, watanymyza, milli mirasymyza, taryhy geçmişimize söýgi döretmek babatda ähli...

01 Iýul 2022 | 294 okalan

Gyzykly geçen sport çäresi

Hormatly Prezidentimiziň ýurdymyzy mundan beýläk-de galkyndyrmaga we döwrebaplaşdyrmaga gönükdirilen syýasatyny durmuşa geçirmek, şeýle hem ýurdymyzyň ýaşlarynyň arassa ahlakly, sagdyn bedenli...