01 Dekabr 2021 | 87 okalan

BAGT ÜÇIN GÖREŞMEK

Ýygnaklaryň birine 500 adam gatnaşdy. Onda çykyş edenleriň biri toparlaýyn iş geçirmekligi teklip etdi. Bu işe oňa gatnaşyjylaryň her birine çişirilen şar bermek bilen başlaýar. Her kim özüne berlen syýasy...

08 Noýabr 2021 | 350 okalan

PATYŞA WE AK AT (Tymsallar)

Patyşanyň ady dillere dessan bir ak aty barmyş. Patyşa bu atyny gaty gowy görermiş we elmydama ak atynda gezelenç edermiş. Atyna bolan söýgüsi şeýlebir ulumyş welin, bir gün töweregindäkilere: «Bu at meniň...

05 Noýabr 2021 | 357 okalan

ÝÜZI TURŞY BOLANYŇ, BALY AJY BOLAR (Tymsallar)

Süýji dilli, güler ýüzli bir ýaş ýigit bal satýarmyş. Ol şeýlebir nurana, özüne çekiji ýigitmiş welin, süýji ýylgyrşy bilen köňülleri eredermiş....

01 Iýun 2021 | 2231 okalan

Nesil terbiýesi – mizemez durmuş kadasy

Paýhas çuňluga aralaşdygyça, zehin belentlige galýar. Şeýdip paýhas çuňundan – ygtybarly kökden iýmitlenen zehin belent daglar ýaly alyslardan seredeniňde-de gözüňi...

21 Maý 2021 | 2598 okalan

Ogulabat ejäniň kalbynyň mähri siňen sungat

18-nji maýda Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde milli amaly-haşam sungatynyň ajaýyp eseriniň – hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň mähriban käbesi Ogulabat ejäniň işläp bejeren...

14 Aprel 2021 | 2830 okalan

Milli lybasym – gymmatly mirasym

Ata-babalarymyz, ene-mamalarymyz kämil derejedäki amaly-haşam sungatyny, şol sanda gözellikden hem mähremlikden gözbaş alan milli lybaslary döredip, dünýäde deňi-taýy bolmadyk özboluşly senedi bilen...

21 Mart 2021 | 2233 okalan

Depämiň täji tahýa

Çeper elli gelin-gyzlarymyzyň asyrlaryň dowamynda çeken keşdeleridir gaýan gaýmalary, dokan halylarydyr ketenileri bütin dünýäni haýrana goýýar. Bu barada daşary ýurtlarda...

19 Fewral 2021 | 2319 okalan

Gül röwüşli keçeler

Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen bagtyýar zamanamyzda halkymyzyň asyrlaryň jümmüşinde döreden milli gymmatlyklarynyň naýbaşy nusgalarynyň biri bolan keçe senetçiligine aýratyn ähmiýet...