01 Iýun 2021 | 1687 okalan

Nesil terbiýesi – mizemez durmuş kadasy

Paýhas çuňluga aralaşdygyça, zehin belentlige galýar. Şeýdip paýhas çuňundan – ygtybarly kökden iýmitlenen zehin belent daglar ýaly alyslardan seredeniňde-de gözüňi...

21 Maý 2021 | 2002 okalan

Ogulabat ejäniň kalbynyň mähri siňen sungat

18-nji maýda Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde milli amaly-haşam sungatynyň ajaýyp eseriniň – hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň mähriban käbesi Ogulabat ejäniň işläp bejeren...

14 Aprel 2021 | 2285 okalan

Milli lybasym – gymmatly mirasym

Ata-babalarymyz, ene-mamalarymyz kämil derejedäki amaly-haşam sungatyny, şol sanda gözellikden hem mähremlikden gözbaş alan milli lybaslary döredip, dünýäde deňi-taýy bolmadyk özboluşly senedi bilen...

21 Mart 2021 | 1775 okalan

Depämiň täji tahýa

Çeper elli gelin-gyzlarymyzyň asyrlaryň dowamynda çeken keşdeleridir gaýan gaýmalary, dokan halylarydyr ketenileri bütin dünýäni haýrana goýýar. Bu barada daşary ýurtlarda...

19 Fewral 2021 | 1994 okalan

Gül röwüşli keçeler

Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen bagtyýar zamanamyzda halkymyzyň asyrlaryň jümmüşinde döreden milli gymmatlyklarynyň naýbaşy nusgalarynyň biri bolan keçe senetçiligine aýratyn ähmiýet...

16 Fewral 2021 | 2243 okalan

«Görogly» eposy we aýdym-saz

Hormatly Prezidentimiziň: «Asyrlaryň dowamynda ussat bagşylaryň, ozanlaryň ýiti zehini, ylhamy hem-de pähimi siňen «Görogly» eposy şu günki jemgyýetimiziň ruhy dünýäsiniň şamçyragydyr, iň...

16 Fewral 2021 | 1806 okalan

Türkmeniň ruhy dünýäsi

Her bir halk özüniň milli gahrymanyny ezizleýär, oňa kalbyndan hemişelik orun berýär. Nusgawy şahyrymyz Magtymguly Pyragy hem şeýle ägirtleriň biridir. Magtymguly Pyragynyň şygryýetini iň bir beýik zatlara,...

16 Fewral 2021 | 1391 okalan

Oguz hanyň sekizburçluk nyşany

Baky Bitaraplygymyzyň 25 ýyllyk şanly toýy mynasybetli paýtagtymyzda açylyp, ulanylmaga berlen täze binalar toplumlary şöhratly pederlerimizden miras galan milli gymmatlyklarymyzyň mazmunyna täzeçe röwüş...