27 Iýul 2021 | 1902 okalan

Agyr atletikaçy Polina Gurýewa Olimpiýa oýunlarynda Türkmenistan üçin ilkinji medaly...

Garaşsyz Türkmenistanyň taryhynda ilkinji Olimpiýa kümüş medalyna Tokioda geçýän Oýunlarda şu gün aşgabatly sport ussady Polina Gurýewa mynasyp boldy. Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport...

14 Iýun 2021 | 2634 okalan

Türkmenistanyň milli ýygyndysy Liwanyň ýygyndysyndan üstün çykdy

Futbol boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndysy 2022-nji ýylda geçiriljek dünýä çempionatynyň saýlama tapgyrynyň çäginde Liwanyň ýygyndy toparyndan 3:2 hasabynda...

14 Iýun 2021 | 1877 okalan

UEFA futbol federasiýalaryny goldamagyny dowam edýär

Ýewropanyň Futbol assosiasiýalarynyň birleşigi (UEFA) UEFA ASSIST halkara programmanyň çäginde Türkmenistanyň Futbol federasiýasyna goldaw berýär. Bu programmanyň çäginde Türkmenistanyň Futbol...

10 Maý 2021 | 2035 okalan

Köpçülikleýin ekologiýa çäreleri Watanymyzyň gülläp ösmegine goşantdyr

Aşgabat şäheriniň häkimligi we jemgyýetçilik guramalary paýtagtymyzda 10 – 25-nji maý günlerinde ekologik çäräni guramak baradaky başlangyç bilen çykyş edýär. Bu...

26 Aprel 2021 | 2244 okalan

Türkmen türgeniniň üstünligi

Marydan sport ussady Aýsoltan Toýçyýewa Daşkentde geçirilýän Aziýa çempionatynda silterläp iki synanşygyň jemi boýunça bürünç medallaryň ikisini eýeledi....

21 Aprel 2021 | 1849 okalan

Atly sportuň ezberleri

19-njy aprelda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli paýtagtymyzdaky Aşgabat atçylyk sport toplumynyň açyk manežinde atly sportuň naýbaşy görnüşi bolan konkur boýunça bäsleşik...

20 Aprel 2021 | 1672 okalan

Aziýa bäsleşiginiň ilkinji ýeňijileri

Daşkentde agyr atletika boýunça Aziýanyň çempionaty başlandy. Ýaryşyň birinji güni 8 ýurtdan gelen gyzlaryň 10-sy 49 kg-a çenli agramda altyn medal üçin güýç...

22 Mart 2021 | 1938 okalan

Dewisiň kubogy: 121 ýyllyk ýol

Şu ýylyň 6 – 12-nji sentýabry aralygynda Aşgabatdaky Olimpiýa şäherçesinde dördünji tapgyryň Aziýa – Okeaniýa sebiti boýunça ýaryşlar...