16 Awgust 2022 | 11 okalan

V Yslam Raýdaşlyk oýunlary: Toýçyýew bir kümüş, iki bürünç medal...

Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzasy Hojamuhammet Toýçyýew Türkiýäniň Konýa şäherinde dowam edýän Yslam Raýdaşlyk oýunlarynda bir kümüş, iki...

15 Awgust 2022 | 18 okalan

KONYA 2021

Türkiýäniň Konýa şäherinde geçirilýän V Yslam Raýdaşlyk oýunlarynda türkmenistanly agyr atletikaçy Dawranbek Hasanbaýew 96 kilograma çenli türgenleriň arasyndaky...

13 Awgust 2022 | 25 okalan

Agyr atletikaçy Kristina Şermetowa V Yslam Raýdaşlygy oýunlarynda kümüş medala...

Türkmenistanly agyr atlekaçy Kristina Şermetowa Türkiýäniň Konýa şäherinde dowam edýän V Yslam Raýdaşlygy oýunlarynda 55 kg agram derejesinde çykyş etdi. Kristina birbada götermekde 89...

11 Awgust 2022 | 28 okalan

Türkmenistanyň wekiliýeti V Yslam Raýdaşlygy oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň wekiliýeti V Yslam Raýdaşlygy oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Mälim bolşy ýaly, Oýunlar Türkiýäniň Konýa şäherinde...

10 Awgust 2022 | 29 okalan

ÝEŇIJILERE SÖZ BERÝÄRIS:

Medine AMANOWA, Aşgabat şäherindäki 104-nji orta mekdebiň okuwçysy, agyr atletika boýunça Aziýa çempionatynyň altyn medalynyň eýesi: — Men Özbegistanda ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda...

06 Awgust 2022 | 80 okalan

SPORT:SAGLYK SAGDYNLYK ÜSTÜNLIK

Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher Geňeşiniň,...

05 Awgust 2022 | 70 okalan

TÄZE SPORT ÜSTÜNLIKLERI BILEN WATANYMYZYŇ ŞÖHRATY ARTÝAR

3-nji awgustda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça iri halkara ýaryşlarda — Russiýa Federasiýasynda geçirilen...

29 Iýul 2022 | 156 okalan

“Biz-bagtyýar nesiller”

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe häzirki wagtda tomus paslynyň şatlykly günlerini başdan geçirýän bagtyýar nesillerimiziň mynasyp dynç alyşlaryny, wagtlaryny...