Berdinazar Hudaýnazarow

ENE DILIM

 

Hallaryň neneňsi,

Taplaryň niçik

Eziz ene dilim, mähriban dilim?

Gel, söhbet edeli açykdan-açyk,

Eziz ene dilim, mähriban dilim.

 

Ýüz müň öwüşginden örülen desse

Şahyra — şygyr sen, gürrüňçä — kyssa,

Ak säheriň nury ýaly arassa —

Eziz ene dilim, mähriban dilim.

 

Sen meniň gazabym, sen meniň näzim,

Ýüregimde gaýnap çykýan owazym.

Babalardan miras galan ýalňyzym —

Eziz ene dilim, mähriban dilim.

 

Halaldan halal süýt emeniň dili,

Eý, ynsabyň dili, ynamyň dili.

Uzalmasyn saňa ýamanyň dili,

Eziz ene dilim, mähriban dilim.

 

Daňyň çygy, säherleriň süýdi sen,

Sallançakda meýmireden hüwdi sen.

Doň kalby eredip bilýän jady sen,

Eziz ene dilim, mähriban dilim.

 

Iň agyr günlerde batamda oýa,

Öz dilimde nalyş etdim Hudaýa.

Seni zaýalasak — özümiz zaýa,

Eziz ene dilim, mähriban dilim.

 

Söýýän, söýýän diýip dilime alman,

Harlansaň — aglaýan, gülleseň — gülýän.

Ýaşaweri hernä, saralman, solman,

Eziz ene dilim, mähriban dilim.

Meňzeş habarlar