Wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi

2022-nji ýylyň 21-nji sentýabrynda sagat 10:00-da Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýatynyň Bäherden etrap Geňeşi tarapyndan Sünçe obasyndaky 13-nji orta mekdebi okuwçy ýaşlaryň arasynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Duşuşykda 1-nji sentýabrda paýtagtymyz Aşgabadyň «Mekan» köşgünde geçirilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VII gurultaýynda «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşiniň kabul edilmegi şeýle-de bu Kanunyň çäklerinde amala aşyrylmaly nobatdaky wezipeler dogrusynda gürrüň edildi. 

B.Döwliýew,

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky

Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýatynyň

Bäherden etrap Geňeşiniň başlygy.

Meňzeş habarlar

05 Oktýabr 2022 | 5 okalan

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI GEÇIRILDI

23 Sentýabr 2022 | 145 okalan

“Ýaşlar bilen dowamatdyr bu ýollar”

22 Sentýabr 2022 | 93 okalan

Wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi