ABBASGULY MARAGAÝYNYŇ «EMSALY — TÜRKANA» («TÜRKI ATALAR SÖZI») ATLY ÝYGYNDYSYNDAN

Palaw aşhanada ýagşy.

***

Palçyga batan eşek eýesinden güýçli bolmaz.

***

Panyda baha bolmaz.

***

Parz galdy, sünneti basdy.

***

Pelegiň bir tabak çöregi bar, her saman biriniň başyna düşer.

***

Pelek hiç kimiň raýyna bakmaz.

***

Perhadyň başyna düşeni külüň (daş ýarýan gural) biler.

***

Perhat ölse-de, külüňiniň sesi ýatmaz.

***

Persiz (peýdasyz) pişe (iş) haramdyr.

***

Perzentsiz adam şahasyz agaçdyr.

***

Pikir adamy sergezdan eder.

***

Piläni ýeke-ýekeden al.

***

Pişigiň burny ete ýetmese: «Porsapdyr» diýer.

***

Pitnä çolaşan sergezdan bolar.

***

Pul daş arasyndadyr.

***

Pul puly gazanar.

***

Pursat ganymatdyr.

***

Pyçak öz gynyny kesmez.

***

Rahatlyk dynmakdyr.

***

Rahip — goýnuňda (kalbyňda) gerek.

***

Razy bolan gam iýmez.

***

Razy bolana ber.

***

Razysyz lukma bogazda galar.

***

Renjä (alada) gatlanan genje ýeter.

***

Rig (kitüw) baglamak — duşman gazanmak.

***

Rowa (peýda) görene mata sat.

***

Rowaçlyň akça (pul) synagynda gamy bolmaz.

***

Rozygärde rahatlyk bolmaz.

***

Rozygär intigam (synag) öýüdir.

***

Rüstem zaman bolsun, duşmany hägir (emelsiz) saýma.

***

Rüşwet (töwekgel) iş gaýyrýandyr.

***

Sabahyň (ertiriň) pikirini şu gün et.

***

Sabyr eden myrada ýeter.

***

Sabyr eden, goradan halwa iýer.

***

Sabyr myradyň kildidir (açarydyr).

***

Sabryň ahyry şirin bolar.

***

Saçman tirmek bolmaz.

***

Saçy ölkä keserler.

***

Sadyk Alla ýarydyr.

***

Sag baş ýassyk islemez.

***

Şagal goýundan çykarar, gurduň ady betnamdyr.

***

Saglygyna malyn iýdirmedik, horlugyna-da iýdirmez.

***

Saglyk soltanlykdyr.

***

Sagynç (aýralyk) haýyrly gerek.

Meňzeş habarlar