DABARALY MASLAHAT GEÇIRILDI

2023-nji ýylyň 9-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň guramagynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda  2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, ýurdumyzda hereket edýän daşary ýurt diplomatik gulluklarynyň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň wekilleri, şeýle-de türkmen diplomatiýasynyň milli mekdebiniň mugallymlary we bagtyýar talyp ýaşlary gatnaşdy.

Dabaraly maslahatyň başynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň ýerine ýetirmeginde «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» atly edebi-sazly kompozisiýa görkezildi.

Maslahatyň dowamynda çykyş edenler halkymyz tarapyndan öňe sürlen başlangyçlar esasynda ýurdumyzda 2023-nji ýyly «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýip yglan etmek hakyndaky çözgüdi buýsanç bilen belläp geçdiler. Çykyşlarda Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyz we dünýä ähmiýetli asylly tutumlary bu günki günde Arkadagly Serdarymyz tarapyndan dowamat dowam tapýandygy barada aýratyn nygtalyp geçildi.

Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzda ýaş nesilleriň ähli babatda kämil şahsyýetler bolup ýetişmekleri üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. 2023-nji ýyly «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi Watanymyzyň ýaş nesillerine bildiren uly ynamydyr. Dabaraly maslahatyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar türkmen ýaşlarynyň röwşen geljegi üçin ähli tagallalar edýän hormatly Prezidentimize, Gahryman Arkadagymyza alkyş sözlerini aýtdylar.

 

Gurbansähet GURBANSÄHEDOW,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

Halkara gatnaşyklary institutynyň

Halkara žurnalistikasy fakultetiniň talyby.

Meňzeş habarlar

17 Mart 2023 | 91 okalan

GELJEGI NURANA KÖRPE NESILLER

15 Mart 2023 | 123 okalan

ÝAŞLAR. YLYM. TÄZEÇILLIK