11 Aprel 2021 | 27 okalan

«Ýylyň türkmen edermen alabaýy» atly halkara bäsleşik geçiriler

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe müňýyllyklaryň dowamynda türkmen topragynda kemala getirilen, halkymyzyň milli gymmatlyklarynyň biri hasaplanylýan, wepalylygyň, edermenligiň, batyrlygyň ajaýyp...

11 Aprel 2021 | 13 okalan

Sagdyn durmuş ýörelgesi Arkadagyň göreldesi

Ýakynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Balkan welaýat Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşigi Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň welaýat...

11 Aprel 2021 | 18 okalan

Döredijilik bäsleşiginiň Balkan welaýat tapgyry

Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet Maksatnamasyny amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasynda...

10 Aprel 2021 | 27 okalan

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

9-njy aprelda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň birinji çärýeginde ýerine ýetirilen işleriň jemlerine garaldy we...

10 Aprel 2021 | 23 okalan

Resmi habarlar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň medeniýet, sungat we syýahatçylyk ulgamynda sanly ykdysadyýeti ösdürmek, şeýle hem Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň...

09 Aprel 2021 | 30 okalan

«Dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungaty» atly...

Şu gün Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda Türkmenistanyň Medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde...

09 Aprel 2021 | 31 okalan

«Döwlet dolandyryşy» boýunça okuw öz işine başlady

Hemmämize mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy ýurdumyzda ökde döwlet gullukçylaryny taýýarlamakda uly işleri durmuşa...

09 Aprel 2021 | 22 okalan

DIM-de daşary syýasat edaralarynyň arasynda türkmen-eýran geňeşmeleri geçirildi

Daşary işler ministri Mohammad Jawad Zarifiň ýolbaşçylygynda EYR-iň wekilleriniň Aşgabatdaky iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde ikitaraplaýyn türkmen-eýran daşary...