22 Oktýabr 2021 | 39 okalan

IL-SAGLYGY, ÝURT-BAÝLYGY

21-nji oktýabrda Tejen şäherindäki Ýöriteleşdirilen dikeldiş merkeziniň Mejlisler jaýynda Hormatly Prezidentimiziň sagdyn durmuş ýörelgesini durmuşa ornaşdyrmak maksady bilen wagyz-nesihat ýygnagy...

22 Oktýabr 2021 | 19 okalan

Türkmenistanyň Prezidenti Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynyň...

21-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýaty boýunça iş saparyny amala aşyryp, sebitiň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygyndaky işleriň ýagdaýy bilen...

22 Oktýabr 2021 | 32 okalan

“Terbiýe maşgaladan başlanýar”

2021-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda TMÝG-niň Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrap Geňeşi tarapyndan Babadaýhan etrabynyň 6-njy çagalar bagynda Ýurdumyzda maşgala agzybirligini, jebisligini we berkligini gazanmak...

21 Oktýabr 2021 | 50 okalan

HALKARA ÝAŞLAR HYZMATDAŞLYGY BERKIDILÝÄR

Aşgabat säherinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaslar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilen Özbegistanyň Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň arasynda 2018-nji ýylda baglaşylan Ylalaşygy durmuşa geçirmegiň...

20 Oktýabr 2021 | 19 okalan

Türkmenistanyň Prezidenti “Lukoýl” açyk paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysyny kabul etdi

19-njy oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Lukoýl” açyk paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperowy kabul etdi. Myhman milli Liderimize wagt tapyp kabul edendigi hem-de...

19 Oktýabr 2021 | 25 okalan

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

18-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň hem-de Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny...

14 Oktýabr 2021 | 40 okalan

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi

13-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bu düzümiň mejlisini geçirdi, ol düzümiň öňünde goýlan ileri...

11 Oktýabr 2021 | 63 okalan

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Dubaýda möhüm ähmiýetli waka gatnaşdy

9-njy oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirliklerine iş saparyny amala aşyryp, Dubaý şäherinde geçirilýän “EKSPO — 2020” Bütindünýä sergisiniň...