23 Noýabr 2021 | 96 okalan

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

22-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly nobatdaky iş maslahatyny...

05 Noýabr 2021 | 164 okalan

Berkarar döwlet — sagdyn jemgyýet

Ýakynda Tejen şäherindäki mekdebe çenli çagalar edaralarynda zähmet çekýän terbiýeçi mugallymlaryň arasynda Sagdyn durmuş ýörelgelerini, arassa ahlaklylygy, ynsanperwerligi, ruhy...

04 Noýabr 2021 | 351 okalan

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

3-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda harby we...

02 Noýabr 2021 | 965 okalan

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

1-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlary hem-de paýtagtymyzyň we welaýatlaryň häkimleri bilen sanly ulgam arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi. Onda...

22 Oktýabr 2021 | 384 okalan

IL-SAGLYGY, ÝURT-BAÝLYGY

21-nji oktýabrda Tejen şäherindäki Ýöriteleşdirilen dikeldiş merkeziniň Mejlisler jaýynda Hormatly Prezidentimiziň sagdyn durmuş ýörelgesini durmuşa ornaşdyrmak maksady bilen wagyz-nesihat ýygnagy...

22 Oktýabr 2021 | 333 okalan

Türkmenistanyň Prezidenti Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynyň...

21-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýaty boýunça iş saparyny amala aşyryp, sebitiň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygyndaky işleriň ýagdaýy bilen...

22 Oktýabr 2021 | 248 okalan

“Terbiýe maşgaladan başlanýar”

2021-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda TMÝG-niň Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrap Geňeşi tarapyndan Babadaýhan etrabynyň 6-njy çagalar bagynda Ýurdumyzda maşgala agzybirligini, jebisligini we berkligini gazanmak...

21 Oktýabr 2021 | 321 okalan

HALKARA ÝAŞLAR HYZMATDAŞLYGY BERKIDILÝÄR

Aşgabat säherinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaslar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilen Özbegistanyň Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň arasynda 2018-nji ýylda baglaşylan Ylalaşygy durmuşa geçirmegiň...