04 Oktýabr 2022 | 10 okalan

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi.

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly...

09 Sentýabr 2022 | 67 okalan

Türkmenistanyň Prezidenti Täjigistan Respublikasynyň Prezidentini gutlady

         Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmona we ýurduň ähli doganlyk halkyna Täjigistan Respublikasynyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli gutlaglaryny, iň gowy...

09 Sentýabr 2022 | 134 okalan

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisi

         Düýn Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini...

08 Sentýabr 2022 | 184 okalan

Türkmenistanyň Prezidenti HHR-iň Hökümetiniň Ýewraziýa işleri boýunça ýörite wekilini kabul...

Düýn hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Hökümetiniň Ýewraziýa işleri boýunça ýörite wekili Li Hueýi kabul etdi. Myhman duşuşmaga döredilen...

02 Sentýabr 2022 | 355 okalan

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VII...

Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň  bagtyýar ýaşlary! Hormatly professor-mugallymlar! Gadyrly gurultaýa gatnaşyjylar! Şu gün ýurdumyzda Bilimler we talyp ýaşlar güni giňden...

01 Sentýabr 2022 | 418 okalan

Türkmenistanyň Ýaşlar guramasyna täze ýolbaşçy saýlanyldy

Şu gün Aşgabatdaky «Mekan» köşgünde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VII gurultaýy geçirildi. Nobatdaky gurultaýyň gün tertibi tassyklanylandan soňra, Türkmenistanyň...

26 Awgust 2022 | 210 okalan

Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzyň täze gurluşyklaryndaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy

23-nji awgustda irden hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dikuçarda paýtagtymyz boýunça uçuşy amala aşyryp, alnyp barylýan işler hem-de Aşgabadyň durmuş düzümini mundan beýläk-de...

21 Awgust 2022 | 478 okalan

Türkmenistanyň Ýaşlar baýragy!

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan her ýylda geçirilýän Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň döredilen güni mynasybetli ýurdumyzyň...