03 Oktýabr 2023 | 23 okalan

TÜRKMENISTANDA HALKARA ÝAŞLAR FORUMY GEÇIRILDI

     Arkadag şäherindäki Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynda ýaşlaryň dünýäde durnukly geljegi gurmak ugrunda artýan ornuna bagyşlanyp, «Dialog —...

02 Oktýabr 2023 | 62 okalan

GARAŞSYZLYK DÖREDIJILIGIŇ, PARAHATÇYLYGYŇ WE DOSTLUGYŇ GÖZBAŞYDYR

Geçen hepdede — «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» şygary astynda geçýän ýylyň 27-nji sentýabrynda agzybir we jebis halkymyz häzirki bagtyýar durmuşyna uly...

30 Sentýabr 2023 | 91 okalan

DÖWLET BAŞTUTANYMYZ TÜRKMENISTANYŇ GARAŞSYZLYGYNYŇ 32 ÝYLLYGY MYNASYBETLI DABARALARA GATNAŞDY

     Agzybir we jebis halkymyz ýurdumyzyň baş baýramyny — Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyny aýratyn ruhubelentlik, şatlyk bilen garşylaýar.      Şanly baýram...

27 Sentýabr 2023 | 118 okalan

WATANYŇ WE HALKYŇ ÖŇÜNDE BITIRILEN AÝRATYN HYZMATLAR ÜÇIN DÖWLET SYLAGLARY

     Paýtagtymyzda Garaşsyz Türkmenistanyň durmuş-ykdysady taýdan ösdürilmegine, halkara abraýynyň belende göterilmegine uly şahsy goşant goşan halk hojalygynyň dürli pudaklarynyň iň gowy...

26 Sentýabr 2023 | 140 okalan

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SERDAR BERDIMUHAMEDOWYŇ TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATYNYŇ MEJLISINDÄKI ÇYKYŞY

     Hormatly maslahata gatnaşyjylar!      Eziz watandaşlar! Ilki bilen, sizi we siziň üstüňiz bilen ýurdumyzyň ähli halkyny Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy...

22 Sentýabr 2023 | 86 okalan

HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ ADYNA DOGLAN GÜNI MYNASYBETLI GUTLAG HATLAR GELIP GOWUŞDY

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar Berdimuhamedowa Hormatly Serdar Gurbangulyýewiç! Doglan günüňiz mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglarymy kabul etmegiňizi haýyş...

20 Sentýabr 2023 | 118 okalan

HORMATLY PREZIDENTIMIZ BMG-NIŇ BAŞ ASSAMBLEÝASYNYŇ 78-NJI SESSIÝASYNDA ÇYKYŞ ETDI

     Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Nýu-Ýork şäherinde iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasyna gatnaşdy.      Bu...

18 Sentýabr 2023 | 96 okalan

HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW IŞ SAPARY BILEN NÝU-ÝORKA UGRADY

     Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Nýu-Ýorkda geçirilýän 78-nji sessiýasyna gatnaşmak üçin iş sapary bilen Amerikanyň...