26 Sentýabr 2023 | 9 okalan

TÜRKMENISTAN ÝUNESKO BILEN HYZMATDAŞLYGYNY GELJEKDE HAS GIŇELDER

     Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça ýöriteleşdirilen düzümi (ÝUNESKO) bilen hyzmatdaşlygy giňeltmegi maksat edinýär....

27 Sentýabr 2023 | 23 okalan

TÜRKMENISTANYŇ ÇÖL EKOULGAMLARYNYŇ ÝUNESKO-NYŇ BÜTINDÜNÝÄ MIRASYNYŇ SANAWYNA GOŞULANDYGY BARADA

     2023-nji ýylyň 20-nji sentýabrynda Er-Riýadda (Saud Arabystany) geçirilen Bütindünýä mirasy komitetiniň 45-nji mejlisinde Türkmenistanyň «Bereketli Garagum»,...

16 Sentýabr 2023 | 78 okalan

ÝAŞLAR ÝUNESKO BURÇUNYŇ MYHMANLARY BOLDULAR

     Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda biziň Lebap welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýimizde...

08 Sentýabr 2023 | 122 okalan

TÜRKMENISTAN BILEN YUNESKO-NYŇ ARASYNDAKY HYZMATDAŞLYGY GIŇELTMEK MESELELERI ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY

     2023-nji ýylyň 5-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow we ÝUNESKO-nyň Baş direktorynyň orunbasary Szin Sýuý gepleşikleri geçirdiler, onuň dowamynda...

01 Sentýabr 2023 | 115 okalan

ÝURDUMYZYŇ ORTA MEKDEPLERINIŇ BIRNÄÇESI ÝUNESKO-NYŇ ASSOSIRLENEN MEKDEPLER TORUNA GIRIZILDI

     Arkadag şäheriniň bilim edaralarynyň açylyş dabaralarynyň çäklerinde ýurdumyzyň orta mekdepleriniň birnäçesiniň ÝUNESKO-nyň Assosirlenen mekdepler toruna girizilmegi mynasybetli...

31 Awgust 2023 | 95 okalan

ÝAŞLAR DÜNÝÄ HYZMATDAŞLYGYNDA

     Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow hormatly Prezidentimize iberen Gutlagynda döwlet Baştutanymyzy hemde ähli watandaşlarymyzy Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda giňden...

26 Awgust 2023 | 113 okalan

ÝUNESKO-NYŇ IŞLERI BARADA TÜRKMENISTANYŇ MILLI TOPARYNYŇ NOBATDAKY MEJLISI GEÇIRILDI

     Şu gün, 2023-nji ýylyň 26-njy awgustynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygynda ÝUNESKO-nyň işleri barada...

26 Awgust 2023 | 120 okalan

ÝAŞLAR SYÝASATY DÜNÝÄDE YKRAR EDILÝÄR

     Ýaşlar ýurduň geljeginiň berk binýadydyr. Ýaşlar — ata Watanymyzyň ýagty geljeginiň eýeleridir. Ýaşlaryň sazlaşykly ösüşi, saglygy, saýlan hünärine...