01 Dekabr 2022 | 2 okalan

TARYHDAN TARYPLY TÜRKMEN BEDEWI

Açyk asmanyň astyndaky muzeý hasaplanylýan Watanymyz  dünýä medeniýetiniň gymmatlyklaryna öz täsirini ýetiripdir. Munuň şeýledigine ÝUNESKO-nyň adamzadyň maddy we maddy däl...

30 Noýabr 2022 | 6 okalan

«AHALTEKE BEDEWIMIZ―MILLI BUÝSANJYMYZ»

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW: ―Meşhur ahalteke bedewleriniň şan-şöhraty müňýyllyklaryň dowamynda äleme dolup gelýär. Biziň şöhratly bedewlerimiziň dünýäniň...

29 Noýabr 2022 | 22 okalan

HALY – MILLI BUÝSANJYMYZ

Türkmeniň halyçylyk sungaty özüniň gözbaşyny gadym döwürlerden alyp gaýdýar. Alymlaryň tassyklamagyna görä, ilkinji halylar 2500 ýyl mundan öň dokalyp başlanypdyr. Asyrlaryň aşmagy bilen...

28 Noýabr 2022 | 19 okalan

BEDEWLI IL — BAGTLY IL

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: Türkmen halkynyň zehininiň, yhlasynyň, irginsiz zähmetiniň, tutanýerli hem-de yzygiderli alnyp barlan maksada okgunly tohumçylyk-seçgi işiniň netijesinde döredilen ahalteke...

25 Noýabr 2022 | 16 okalan

BEDEWIM - BUÝSANJYM

(publisistik makala) Türkmen halkynyň şu güne çenli geçen ýoluny, aşan menzillerini bedewsiz göz öňüne getirmek mümkin däl. Ahalteke bedewi biziň aslymyzda, aňymyzda, badymyzda ýaşaýar. Şonuň...

24 Noýabr 2022 | 35 okalan

MAGTYMGULY PYRAGY - DÜNÝÄNIŇ GENISI

Türkmen edebiýatyny dünýä tanadan Magtymguly Pyragy türkmeniň ruhy dünýäsiniň, özboluşly ýaşaýyş medeniýetiniň, ruhy gymmatlyklarynyň, şol sanda döwletlilik we garaşsyzlyk...

23 Noýabr 2022 | 36 okalan

KOREÝ MEDENIÝETINIŇ AÝRATYNLYKLARY

Koreýanyň häzirki wagtda däp bolan medeniýeti, 1945-nji ýylda ýurt ikä bölünmezden ozalky Koreýanyň we günorta Mançuriýanyň umumy medeni we taryhy mirasydyr. Mançuriýa...

22 Noýabr 2022 | 21 okalan

TÜRKMENISTAN – ÝUNESKO HYZMATDAŞLYGY KÄMILLEŞDIRILÝÄR

Berkarar döwletimiziň Täze eýýamynyň galkynyşy döwründe, «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda ýurdumyzyň taryhy ýadygärliklerini dikeltmekde, gorap saklamakda, olary geljekki nesillere...