17 Awgust 2022 | 1 okalan

DÖWLET GULLUGYNDA AHLAK GYMMATLYKLARYNYŇ ORNY

Dolandyryş işiniň kämilligi döwlet edaralarynda işleýänleriň – döwlet gullukçylarynyň hünär ussatlygy, ahlak keşbi we işewür sypatlary, ýokary derejedäki medeniýetliligi, edepliligi bilen...

16 Awgust 2022 | 4 okalan

TÜRKMENIŇ BUÝSANJY BEHIŞT BEDEWLER ÝYLA RYSGAL, ILE DÖWLET GETIREN...

Her ýylyň nähili boljakdygy onuň girip gelşinden belli. Muňa “Halkyň Arkadagly zamanasy” atly ýylyň ilkinji günlerinde bolup geçen şaltykly wakalar hem aýdyň şaýatlyk edýär. Ýadyňyzda...

12 Awgust 2022 | 97 okalan

Türkmenistan-ÝUNESKO: ýaşlar diplomatiýasy ösüşe tarap Halkara ýaşlar güni

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe halkymyzyň uzak asyrlaryň dowamynda toplan baý durmuş tejribesine, häzirki zaman medeniýetiniň gazananlaryna daýanylyp, türkmen...

08 Awgust 2022 | 44 okalan

TÜRKMENISTAN — ÝUNESKO: KÖPUGURLY HYZMATDAŞLYGYŇ ROWAÇ MENZILLERI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň alyp barýan daşary syýasat strategiýasynda BMG-niň Bilim, ylym, medeniýet meseleleri...

03 Awgust 2022 | 103 okalan

Ahalteke bedewleri – ýurdumyzyň milli baýlygydyr

Dünýä medeniýetinde, taryhynda öçmejek yz galdyran türkmen halky, adamzat äleminde özüniň kämil derejede kemala getiren ençeme gymmatlyklaryny sowgat berdi. Olardan türkmen atyny, alabaýyny,...

15 Iýul 2022 | 189 okalan

ZEHIN – ZEHINDEN ZYÝADA

Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň ÝUNESKO-nyň işleri baradaky Milli...

06 Iýul 2022 | 255 okalan

“Aşgabat-dizaýn şäherim” atly maslahat we sergi geçirildi.

Düýn, 5-nji iýulda Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň edara binasynda ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň Sekretariaty, Türkmenistanyň Parahatçylyk Gaznasynyň...

05 Iýul 2022 | 159 okalan

«AŞGABAT – DIZAÝN ŞÄHERIM» ATLY MASLAHAT WE DÖREDIJILIK SERGISI

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň Sekretariatynyň, Türkmenistanyň Parahatçylyk gaznasynyň müdiriýetiniň,...