12 Aprel 2021 | 63 okalan

Demir ussaçylygynda halypanyň şägirdine ak pata bermek dessury

Mälim bolşy ýaly, häzirki wagtda ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň Sekretariaty Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa instituty bilen bilelikde “Türkmeniň...

09 Aprel 2021 | 69 okalan

Neçjarçylyk we onuň miweleri barada

Agajy işläp bejermek sungaty. Senetçiligiň asyrlar içre arzylanyp gelnen kämil görnüşleriniň biri neçjarçylykdyr. Halkymyzyň ruhy dünýäsinde neçjarçylyk sungatyna ähmiýetli...

09 Aprel 2021 | 46 okalan

Nowruz dünýä halklarynyň durmuşynda

Nowruz dünýäniň ençeme halklarynyň, şol sanda türkmen halkynyň  kalbynda we hakydasynda ençeme asyrlar bäri ýaşap gelýän iň gadymy baýramlaryň biridir. Gözelligiň we joşgunly...

09 Aprel 2021 | 51 okalan

Türkmenistan – ÝUNESKO: hyzmatdaşlygyň hukuk binýady berkeýär

Bitarap Türkmenistan döwletimiz özüniň şanly Garaşsyzlygyna eýe bolan ilkinji günlerinden başlap, giň gerimli halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmäge gönükdirilen, ähli ýurtlaryň we halklaryň...

09 Aprel 2021 | 57 okalan

Milli mirasymyzyň mynasyp waspy

Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de hormatly Prezidentimiziň taý­syz ta­gal­la­la­ry ne­ti­je­sin­de...

06 Aprel 2021 | 57 okalan

Keşdeler barada...

Türkmeniň milli el işleriniň naýbaşylarynyň biri-de keşdedir. Keşdeler diňe bir öňki döwürleriň medeniýetini, däp-dessurlaryny saklamak bilen çäklenmän, eýsem ene-mamalarymyzyň we işine ökde...

28 Mart 2021 | 156 okalan

Gaýybana syýahat ýaşlary döredijilige ruhlandyrar

Ykbalyny sungat ýoluna baglan ynsanlar dünýäniň gözelliklerini çeper beýan etmekde taryh sahypalaryna öz möhürlerini goýýarlar. Olaryň döreden eserleri özboluşly aýratynlygy şu...

27 Mart 2021 | 82 okalan

Türkmeniň keçe sungaty

Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan daşary syýasy strategiýasynyň esasy ugurlaryň biri milli medeniýetimizi, sungatymyzy, taryhy we tebigy gymmatlyklarymyzy gorap saklamak, ösdürmek,...