15 Iýun 2021 | 22 okalan

ÝUNESKO-nyň işleri boýunça Türkmenistanyň Milli toparynyň onlaýn webinary

14-nji iýunda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ÝUNESKO-nyň işleri boýunça Türkmenistanyň Milli toparynyň “Magtymguly Pyragynyň döredijilik mirasy we umumadamzat...

07 Iýun 2021 | 139 okalan

Üns beriň, bäsleşik!

Gepleşigi we ösüşi ilerletmek maksady bilen, BMG-niň bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça ýöriteleşdirilen edarasy (ÝUNESKO) ýene-de «Ýüpek ýol – ýaşlaryň...

29 Maý 2021 | 126 okalan

Şöhratly menziller dabaralanýar

Türkmen döwlet medeniýet institutynda ÝUNESKO-nyň işleri boýunça Türkmenistanyň Milli Toparynyň sekretariatynyň, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň we bu ýokary okuw mekdebiniň bilelikde...

27 Maý 2021 | 162 okalan

Türkmenistan – ÝUNESKO: Giň gerimli hyzmatdaşlygyň esaslary

Türkmenistan döwletimiziň 1993-nji ýylyň 17-nji awgustynda Londonda degişli resminamany tassyklamak arkaly BMG-niň ýöriteleşdirilen edaralarynyň biri bolan ÝUNESKO-nyň doly hukukly agzasy boldy. Ýurdumyzyň bu guramanyň...

27 Maý 2021 | 103 okalan

Milli mirasymyz - türkmeniň genji-hazynasydyr

Pederlerimiziň bize miras galdyran, taryhyny müňýyllyklardan alyp gaýdýan öz milli gymmatlyklarymyzy hormatlap, sarpalap, olary asyrlardan-asyrlara, nesillerden-nesillere geçirip gelinýär. Nusgalyk gözelligi,...

27 Maý 2021 | 102 okalan

Köýtendag döwlet goraghanasynyň täsin ýerleri

ÝUNESKO-nyň Bütindünýä medeni we tebigy mirasyny gorap saklamak hakyndaky Konwensiýalarynda häzirki wagta çenli Türkmenistanyň çäklerinde taryhy we medeni ýadygärlikleriň müň­den...

27 Maý 2021 | 115 okalan

Merw – ýyldyz bolup lowurdaýan gadymy şäher

Grek çeşmelerinde «Margiana», gadymy pars ýazgylarynda «Marguş», otpazarlaryň mukaddes kitaby «Awestada» bolsa «Mouru», orta asyrlarda «Horasan şäherleriniň enesi» ady bilen...

25 Maý 2021 | 87 okalan

ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

22-nji maýda Türkmenistanyň DIM-de ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Duşuşyga Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasarlary, ýurduň ugurdaş...