20 Oktýabr 2021 | 3 okalan

SAGLYGYM – BAŞ BAÝLYGYM

Şanly wakalara baý bolan eziz diýarymyzda her günümiz şatlykly wakalara beslenýär. Ýurdumyzda ýylyň ýylyna giňden bellenilýän Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty...

20 Oktýabr 2021 | 7 okalan

Türkmenistanyň Prezidenti “Lukoýl” açyk paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysyny kabul etdi

19-njy oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Lukoýl” açyk paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperowy kabul etdi. Myhman milli Liderimize wagt tapyp kabul edendigi hem-de...

19 Oktýabr 2021 | 12 okalan

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

18-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň hem-de Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny...

14 Oktýabr 2021 | 55 okalan

Maşgalam – baş galam

Bedew bady bilen ynamly öňe barýan Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda maşgala gymmatlygyna uly ähmiýet berilýär....

14 Oktýabr 2021 | 30 okalan

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi

13-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bu düzümiň mejlisini geçirdi, ol düzümiň öňünde goýlan ileri...

14 Oktýabr 2021 | 68 okalan

ONLINE DUŞUŞYK GEÇIRILDI

Belentden belent sepgitleri nazarlaýan Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda bu gün ýurdumyzda geljegiň aýnasy bolan ýaş nesillerimiz...

13 Oktýabr 2021 | 91 okalan

Türkmenistanyň medeni diplomatiýasynyň ösüşi

Türkmenistanyň medeni diplomatiýasynyň ösüşi XXI asyryň birinji onýyllygynyň ikinji ýarymyndan başlap has-da işjeňleşip başlady. Netijede, Türkmenistan onlarça döwletler bilen medeni hyzmatdaşlyk hakynda...

12 Oktýabr 2021 | 39 okalan

Döwlet Baştutanymyzyň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitabynyň XIII jildiniň tanyşdyrylyş...

“Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitabyň XIII jildiniň neşir edilmegi milli Liderimiziň türkmen lukmanlarynyň hünär baýramçylygyna, tutuş halkymyza hem-de dünýäniň ylmy...