22 Oktýabr 2021 | 39 okalan

IL-SAGLYGY, ÝURT-BAÝLYGY

21-nji oktýabrda Tejen şäherindäki Ýöriteleşdirilen dikeldiş merkeziniň Mejlisler jaýynda Hormatly Prezidentimiziň sagdyn durmuş ýörelgesini durmuşa ornaşdyrmak maksady bilen wagyz-nesihat ýygnagy...

22 Oktýabr 2021 | 19 okalan

Türkmenistanyň Prezidenti Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynyň...

21-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýaty boýunça iş saparyny amala aşyryp, sebitiň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygyndaky işleriň ýagdaýy bilen...

22 Oktýabr 2021 | 32 okalan

“Terbiýe maşgaladan başlanýar”

2021-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda TMÝG-niň Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrap Geňeşi tarapyndan Babadaýhan etrabynyň 6-njy çagalar bagynda Ýurdumyzda maşgala agzybirligini, jebisligini we berkligini gazanmak...

22 Oktýabr 2021 | 30 okalan

“Garaşsyzlyk-göwünleriň küýsegi”

TMÝG-niň  Lebap welaýatynyň  Kerki etrap Geňeşi ýaňy-ýakynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýaş nesillerimizi taryhy we medeni ýadygärliklere bolan garaýyşlaryny...

21 Oktýabr 2021 | 50 okalan

HALKARA ÝAŞLAR HYZMATDAŞLYGY BERKIDILÝÄR

Aşgabat säherinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaslar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilen Özbegistanyň Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň arasynda 2018-nji ýylda baglaşylan Ylalaşygy durmuşa geçirmegiň...

22 Oktýabr 2021 | 20 okalan

MASLAHAT GEÇIRILDI

«Döwlet gurjak bolsaň, türkmeni çagyr» diýdiren milletimiz hormatly Prezidentimiziň döwlet ýolbaşçylygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe parahat ýaşaýşyň...

20 Oktýabr 2021 | 25 okalan

SAGLYGYM – BAŞ BAÝLYGYM

Şanly wakalara baý bolan eziz diýarymyzda her günümiz şatlykly wakalara beslenýär. Ýurdumyzda ýylyň ýylyna giňden bellenilýän Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty...

20 Oktýabr 2021 | 19 okalan

Türkmenistanyň Prezidenti “Lukoýl” açyk paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysyny kabul etdi

19-njy oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Lukoýl” açyk paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperowy kabul etdi. Myhman milli Liderimize wagt tapyp kabul edendigi hem-de...