12 Ýanwar 2022 | 63 okalan

SÖZÜŇ GÜÝJI

Bir baýyň ady dillere dessan bolan bir ak aty barmyş. Baý bu atyny gaty gowy görermiş we elmydama ak atynda gezelenç edermiş. Atyna bolan söýgüsi şeýle bir ulumyş welin, bir gün töweregindäkilere: «Bu at...

12 Ýanwar 2022 | 40 okalan

ÇAGALAR BAÝRAGYNYŇ ÝEŇIJILERINE SYLAGLAR GOWŞURYLDY

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Gulbaba adyndaky Çagalar baýragyna mynasyp bolan zehinli çagalary sylaglamak...

12 Ýanwar 2022 | 50 okalan

MAŞGALA – MILLI TERBIÝÄNIŇ GÖNEZLIGI

Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde...

11 Ýanwar 2022 | 109 okalan

Dünýä nusgalyk ösüşiň ählumumy maksatlary

  Dünýä nusgalyk ösüşiň ählumumy maksatlary   Türkmen döwletliliginiň häzirki keşbini ýurdumyzyň hoşniýetli halkara hyzmatdaşlygynda, Bitaraplyk we parahatçylyk...

07 Ýanwar 2022 | 177 okalan

TÜRKMEN – HYTAÝ ÝAŞLARYNYŇ HYZMATDAŞLYGY BARHA ARTÝAR

Ýakynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Hytaý Halk Respublikasynyň we Merkezi Aziýanyň bäş döwletleriniň arasynda diplomatik gatnaşyklarynyň 30 ýyllygy mynasybetli...

07 Ýanwar 2022 | 116 okalan

Gulbaba adyndaky çagalar baýragy gowşuryldy

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde döwletli-döwranly Diýarymyzda alnyp barylýan her bir tutumly işler ýaşlaryň ajaýyp durmuşy, geljegi üçin amala...

04 Ýanwar 2022 | 221 okalan

BAGTY GÖZLEMEK (Tymsallar)

Okuw maslahatlarynyň birine 500 adam gatnaşdy. Maslahatyň alypbaryjysy toparlaýyn iş geçirmegi teklip etdi. Bu işe oňa gatnaşyjylaryň her birine çişirilen şar bermek bilen başlaýar. Her kim özüne berlen syýasy bilen şaryna...

04 Ýanwar 2022 | 183 okalan

BAL SATÝAN ÝIGIT (Tymsallar)

Süýji dilli, güler ýüzli bir ýaş ýigit bal satýarmyş. Ol şeýle bir nurana, özüne çekiji ýigitmiş welin, süýji ýylgyryşy bilen köňülleri eredermiş....