17 Awgust 2022 | 18 okalan

Türkmenistanyň başlangyçlary ulag ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyň täze mümkinçiliklerini açýar

16-njy Awgustda  «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahat öz işini tamamlady. “Aşgabat...

17 Awgust 2022 | 4 okalan

DURMUŞ TOÝY BILEN BAGLANYŞYKLY YRYMLAR

Türkmen toýlarynyň içinde iň ulusy durmuş toýudyr. Toý diýlende türkmen düşünjesinde, adatça, durmuş toýy göz öňüne gelýär. Bu tebigy ýagdaýdyr....

17 Awgust 2022 | 8 okalan

DÖWLET GULLUGYNDA AHLAK GYMMATLYKLARYNYŇ ORNY

Dolandyryş işiniň kämilligi döwlet edaralarynda işleýänleriň – döwlet gullukçylarynyň hünär ussatlygy, ahlak keşbi we işewür sypatlary, ýokary derejedäki medeniýetliligi, edepliligi bilen...

16 Awgust 2022 | 11 okalan

V Yslam Raýdaşlyk oýunlary: Toýçyýew bir kümüş, iki bürünç medal...

Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzasy Hojamuhammet Toýçyýew Türkiýäniň Konýa şäherinde dowam edýän Yslam Raýdaşlyk oýunlarynda bir kümüş, iki...

16 Awgust 2022 | 29 okalan

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň...

Hormatly wekiliýetleriň ýolbaşçylary! Hanymlar we jenaplar! Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda geçirilýän deňze çykalgasy bolmadyk ösüp...

16 Awgust 2022 | 7 okalan

GAHRYMAN ARKADAGYMYZYŇ «MERT ÝIGITLER GAÝRAT ÜÇIN DOGULÝAR» ATLY ESERINDEN

Ata-babalarymyzyň ýürek yhlasy döwletlilikdedir. Bu günki Garaşsyz, hemişelik Bitarap Diýarymyz olaryň hakydalarynda müdimilik orun alan ajaýyp durmuş hakyndaky düşünjäniň aýdyň durmuş...

16 Awgust 2022 | 4 okalan

TÜRKMENIŇ BUÝSANJY BEHIŞT BEDEWLER ÝYLA RYSGAL, ILE DÖWLET GETIREN...

Her ýylyň nähili boljakdygy onuň girip gelşinden belli. Muňa “Halkyň Arkadagly zamanasy” atly ýylyň ilkinji günlerinde bolup geçen şaltykly wakalar hem aýdyň şaýatlyk edýär. Ýadyňyzda...

15 Awgust 2022 | 18 okalan

KONYA 2021

Türkiýäniň Konýa şäherinde geçirilýän V Yslam Raýdaşlyk oýunlarynda türkmenistanly agyr atletikaçy Dawranbek Hasanbaýew 96 kilograma çenli türgenleriň arasyndaky...