05 Oktýabr 2022 | 12 okalan

«Geçmişden geljege ýagty ýadygär-medeni mirasym dünýä ýaň salýar»

Gadymyýetden gözbaş alyp gaýdýan milli gymmatlyklarymyzyň dowamat-dowam bolmagyna kümüş saçly enelerimiziň goşantlary ägirt uludyr. Enelerimiz özleriniň kalbynyň owadanlygyny keşdeleriň üsti bilen...

05 Oktýabr 2022 | 8 okalan

Üstünlige barýan ýol!

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda sportuň we bedenterbiýäniň köpçülikleýin häsiýete eýe bolmagy üçin uly işler durmuşa...

05 Oktýabr 2022 | 4 okalan

KÄMILLIGIŇ BERK BINÝADY

Häzirki döwürde ýurdumyzyň ösüşi belent sepgitlere eýe bolýar. Ähli pudaklar üstünlikli ösýär, halkyň ýaşaýyş-durmuş derejesi ýokarlanýar, döwletara...

05 Oktýabr 2022 | 3 okalan

Türkmen halk ertekilerini okatmak

Türkmen halky gadymdan bäri şirin aýdym-sazy bilen giňden tanalypdyr. Dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi...

05 Oktýabr 2022 | 3 okalan

TÜRKMENISTAN – ÝUNESKO: hyzmatdaşlygyň netijeleri Bütindünýä mirasynyň sanawynda

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli daşary syýasaty netijesinde häzirki wagtda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan dünýäniň 151 döwleti bilen diplomatik gatnaşyklary, 40-dan gowrak...

05 Oktýabr 2022 | 5 okalan

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI GEÇIRILDI

Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynyň 4-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýat Geňeşi we welaýatyň jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramaklarynda Gökdepe...

05 Oktýabr 2022 | 10 okalan

HYTAÝLY TÜRKMENLER ýa-da salyrlaryň taryhy we şu güni

Sa­lyr­lar on­dan ozal Sa­markant­dan uzak bol­ma­dyk Nura­ta dag­la­ryn­da ýa­şap­dyr­lar. Hy­taý­da sa­lyr türk­men­le­ri «sa­lar» ady bi­len...

05 Oktýabr 2022 | 8 okalan

KÖRPELERDE MATEMATIKA GYZYKLANMA DÖRETMEK

Kör­pä­niň mek­dep okuw­çy­sy bol­ma­ga taý­ýar­lyk döw­ri ça­ga­lar bag­la­ryn­dan baş­lan­ýar. Be­ril­ýän...