24 Oktýabr 2023 | 619 okalan

TEBIGAT WE TEBIGY HADYSALAR HAKYNDAKY MATALLAR

Çapraz düwmäm ýazylar, Garaňkyda düzüler. (Ýyldyzlar)   Çapsam çapylmaz, Kessem kesilmez. (Saýa)   Çat-çat eder, ýalmap...

23 Oktýabr 2023 | 283 okalan

BÜDREDÝÄN DAŞLAR WE KÖPRÜLI KYSSA

     Gezjek ýeriňde saňa «badak atýanlar» welin, rowaýatdaky garyby büdredýän daş ýaly görünsin. Ol rowaýaty köpiňiz bilýänsiňiz. Gadym döwürlerde...

19 Oktýabr 2023 | 298 okalan

AMALLAR NIÝETLERE GÖRÄDIR

     Şeýle bir rowaýat bar. Amallaryň agramy ölçelýän terezi gününde käbir adamlaryň eline hasap depderleri berlermiş, şonda olar ol ýerdäki birnäçe sogaplara geň galyp...

18 Oktýabr 2023 | 316 okalan

SYNAG

     «Ýigit dünýä bilen söweşdi, ili bilen söweşdi, Ýöne öz nebsi bilen nähili söweşjegini bilmedi...»      Bir gezek gijaralar dostlarymyň biri bilen...

13 Oktýabr 2023 | 1353 okalan

«PAÝHAS ÇEŞMESI» ESERINDEN BAHYLLYK BARADA NAKYLLAR

Bahyl baryny bermez, ýok garap durmaz. * * * Bahyl bazara gitse, şum habar getirer. * * * Bahyl jennet görmez. * * * Bahyldan daş sorandan, jomartdan aş sora. * * * Bahyldan gyşyň güni garam dileme. * * * Bahyldan pul almak –...

12 Oktýabr 2023 | 1448 okalan

«PAÝHAS ÇEŞMESI» ESERINDEN ÇAGA EDEBI BARADA NAKYLLAR

Çaga çaltyň bir elini baglar, çamanyň – iki elini. * * * Çaga ýaşlygyndakyny unutmaz, kel – başyndakyny. * * * Çagany – ýaşdan, edebi – başdan. * * * Çagany pully-da etme,...

04 Oktýabr 2023 | 1010 okalan

ATA PENDI

     Gadym zamanlarda bir goja iň soňky demini sanap ýatan pursatlary ýeke dikrary bolan ogluny ýanyna çagyryp, pent beripdir:      — Oglum, saňa üç wesýetim bar, durmuşda şolary...

30 Sentýabr 2023 | 864 okalan

DURMUŞ HEM EDIL WELOSIPED SÜREN ÝALY

Deňagramlylygy saklamak üçin hereket etmek gerek. Albert Eýnşteýn Monah Simeon Afonskiý Ukyplaryň iň seýregi haýsy? Bermegi başarmak. Ukyplaryň iň gowusy haýsy? Bagyşlamagy başarmak. Ukyplaryň iň kyny...