05 Sentýabr 2023 | 670 okalan

NAGYŞLAR DÜNÝÄSI

     Türkmen zenanlarynyň öz gözbaşyny gadymýetden alyp gaýdýan milli el işleri bolup, öz owadanlygy bilen göreni haýrana goýýan nagyşlar hem ajaýyp sungat eseridir....

31 Awgust 2023 | 605 okalan

HALY BARADA MAGLUMAT

     Asyrlar boýy halylar adamzat ýaşaýşynyň hemrasy bolupdyr. Olaryň meşhurlygy häzirki günlerde hem pese gaçmaýar. Şeýle-de bolsa ilkinji halynyň haçan dokalandygy hakynda takyk...

17 Awgust 2023 | 765 okalan

TÜRKMEN ALAJASY

     Zenanlarymyzyň el hünäriniň aýratyn görnüşleriniň biri hem alaja örmek, jähek örmek, aldymgaç kakmakdyr. Türkmen zenanlarymyz dürli reňkli ýüpek sapaklardan...

16 Awgust 2023 | 622 okalan

«TÜRKMENÇILIK» DÜŞÜNJESI WE ÝÖRELGELERI

     Türkmen halkynyň milli Lideri Gahryman Arkadagymyz milli mirasymyzy, medeni gymmatlyklarymyzy we ata-babalarymyzdan ýol-ýörelge bolup gelýän däp-dessurlarymyzy çuňňur öwrenmäge,...

14 Awgust 2023 | 745 okalan

ALAJA — AJAÝYP SUNGAT

     Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe agzybirlikden kemal tapan türkmen halkymyzyň her bir güni ýatdan çykmajak taryhy wakalara beslenip, ýurdumyzyň taryhynyň...

10 Awgust 2023 | 456 okalan

JARÇY

     Jarçylyk — halkymyzyň gadymy kesp-kärleriniň biridir. Ol öz döwrüniň jemgyýetçilik durmuşynda örän möhüm orny eýeleýän, juda hormatly kär bolupdyr....

10 Awgust 2023 | 530 okalan

GAHRYMAN ARKADAGYMYZYŇ “ÖMRÜMÜŇ MANYSY” ESERINDEN

     Çagalary heniz olar mekdebiň bosagasyndan ätlemänkäler, çagalar baglarynda hünärlere ugrukdyrmak zerur. Terbiýeçiler çagalaryň hünärlere höwesi, ukyby bilen...

08 Awgust 2023 | 407 okalan

ÝAGYŞ

     Deňziň üstünde ýagyş ýagýar eken.      «Ýeri, meniň bu ýere ýagmagymyň hajaty nämekä? Mensizem bärsiniň suwy ýetik ahyry! Men...