11 Oktýabr 2022 | 774 okalan

Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysy» eserinden

Türkmen gelin-gyzlarynyň keşde çekmek sungaty – juda gadymy el hünärleriniň biri. Eli çeper, dili şeker ene-mamalarymyz milli lybaslarymyzy bezemek üçin dürli nagyşlary döredipdirler. Lybaslary şol bezegler bilen...

10 Oktýabr 2022 | 465 okalan

TÜRKMEN DILINIŇ SÖZKÖKI (ETIMOLOGIK) SÖZLÜGI

Argaç – Aşaky we ýokarky erişleriň aralygyndan geçirilip, olar bilen dolaşýan, argaşýan ýüplük. Bu adyň arga sözi arka bilen kökdeşdir (çünki ol erişleriň arkasyndan...

07 Oktýabr 2022 | 456 okalan

Gahryman Arkadagymyzyň «Älem içre at gezer» eserinden täsirli wakalar

Berdimuhamet Bama anna güni gidip gelensoň, şenbe güni sany on alta ýeten okuwçy oglanlar üçin baýramçylykdy. Mugallym her hepde bäş-alty sany üýtgeşik tagamly demirýol çöregini alyp...

05 Oktýabr 2022 | 307 okalan

HYTAÝLY TÜRKMENLER ýa-da salyrlaryň taryhy we şu güni

Sa­lyr­lar on­dan ozal Sa­markant­dan uzak bol­ma­dyk Nura­ta dag­la­ryn­da ýa­şap­dyr­lar. Hy­taý­da sa­lyr türk­men­le­ri «sa­lar» ady bi­len...

04 Oktýabr 2022 | 353 okalan

HYTAÝLY TÜRKMENLER ýa-da salyrlaryň taryhy we şu güni

Bi­ziň döw­le­ti­mi­ziň uzak­möh­let­le­ýin hyzmat­daş­la­ry­nyň bi­ri bo­lan Hy­taý Halk Res­pub­li­kasyn­da, in­ter­net...

01 Oktýabr 2022 | 835 okalan

«PAÝHAS ÇEŞMESI» ESERINDEN NAKYLLAR

Ýaşulusy bolmadygyň, ýaşkiçisi bolmaz. * * * Garry – öýüň sütüni. * * * Şägirt halypadan ozdurmasa, hünär ýiter. * * * Ussa barka eliňi ýyg, ussat barka –...

01 Oktýabr 2022 | 330 okalan

ŞYGYRDAN TÄSIRLI JÜMLELER

Soltan Sanjaryň köşgi edebiýat meýdanynyň ägirtleri bilen hemişe dolup-daşar ekeni. Alys ülkelerden hem onuň şanyna goşgy okamak üçin huzuryna geler ekenler. Şeýle günleriň birinde çetki obalardan bir...

23 Sentýabr 2022 | 252 okalan

TÜRKMEN MILLI OÝUNLARYNDA BIJE ATMAGYŇ USULLARY

Haýsy elimde? Bil! Oýny haýsy toparyň ilki başlamalydygyny kesgitlemek üçin ýolbaşçy iki toparyň öňbaşçysyny ýanyna çagyrýar. Ýolbaşçy iki...