24 Mart 2023 | 31 okalan

ÝAŞLARYŇ ÝÜREK BUÝSANJY

Ýurdumyzyň ýaşlaryny belent maksatlara ruhlandyrýan Gahryman Arkadagymyzyň “Ýaşlara gutlag” atly täze aýdymy ajaýyp Bahar günlerinde  Berkararlyk bagtyndan paýly türkmen...

24 Mart 2023 | 19 okalan

BAHAR GELDI ILIME

Guşlaryň saýramagy, tebigatyň täzelenişi we gök dona bürenmegi, bu elbetde bahar paslynyň sazlaşykly hereketlerini aňladýar. Gyşyň sowuk howasy bilen hoşlaşyp, gözel tebigatymyz indi janlanyşyň, gözelligiň paslyny garşy...

24 Mart 2023 | 18 okalan

BAGT DIÝEN ZAT DAMJA BOLSA, ÝAZ ÝAGŞA EZILIŇ

Dünýä halklary bilen bir hatarda türkmen halky hem baharyň buşlukçysy – Nowruzyň däp-dessurlaryna durmuş tejribesini, ahlak we ruhy gymmatlyklaryny, parahatçylyk, dostluk, hoşmeýilli goňşuçylyk,...

24 Mart 2023 | 14 okalan

NURANA ÝOL BILEN AÝDYŇ GELJEGE TARAP

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda beýleki ulgamlar bilen birlikde saýlaw ulgamyna içgin üns...

24 Mart 2023 | 14 okalan

HANY BAKALY GYZLAR

Türkmen halky gadymyýetden, tä şu güne çenli Milli bahar baýramy mukaddes baýram hökmünde, tebigatyň täzeden janlanýan, ýaşaýşa söýgüni dabaralandyrýan...

20 Mart 2023 | 35 okalan

GAHRYMAN ARKADAGYMYZYŇ “ÝAŞLARA GUTLAG” AÝDYMY – BAGTYÝAR ÝAŞLARYŇ ÝÜREKLERINIŇ SENASY

Ýakynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi Gahryman Arkadagymyzyň bagtyýar türkmen ýaşlaryna “Ýaşlara gutlag” atly täze eserini sowgat...

20 Mart 2023 | 28 okalan

NOWRUZ TEBIGATYŇ HEM KÖŇÜLLERIŇ BAÝRAMY

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň tagallasy bilen ýurdumyzda Milli bahar baýramy – Halkara Nowruz güni uly şatlyk-şowhun bilen bellenilip...

20 Mart 2023 | 27 okalan

EKOLOGIÝA ABADANÇYLYGY ADAMZADYŇ ÝAGTY GELJEGINIŇ KEPILIDIR

Daşky gurşawy goramak ýurdumyzda durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry hökmünde kesgitlendi. Ykdysady we durmuş ulgamlaryndaky giň möçberli özgertmeler maksatnamalary...