18 Iýun 2022 | 197 okalan

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Ömrümiň manysy» kitabynda düýe hakynda aýdanlaryndan.

«Düýe maly – dünýe maly» diýmek bilen, halkymyz maldarçylygyň ýene bir ugruna bolan garaýşyny aňladypdyr. Düýe maly – ýaşaýşyň ajaýyp gymmatlygy. Onuň...

09 Iýun 2022 | 540 okalan

«Talyp joşguny – 2022» joşgunly ýürekleriň toýy

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Bilim daragty meýdançasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň bilelikde...

28 Maý 2022 | 631 okalan

«Türkmen halysy – gözelligiň nusgasy»

Toý-baýramlara baý bolan eziz Diýarymyzda ulydan bellenilip geçilýän Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de...

26 Maý 2022 | 322 okalan

«Aşgabat – Watanymyň gözel paýtagty – Bagtyýar nesilleň gül açýan...

Gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň ajaýyp künjekleriniň biri bolan «Ylham» seýilgähinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi...

20 Maý 2022 | 392 okalan

Parahat ýurdum Türkmenistan

Halkyň Arkadagly zamanasynda, bedew bady bilen öňe barýan türkmen halkynyň her bir güni toý-dabaralara we şanly senelere beslenýär. Şu ýylyň 12-nji maýynda  Merkezi Aziýa döwletleriniň we...

09 Maý 2022 | 443 okalan

TÜRKMEN ŞEKILLENDIRIŞ SUNGATYNYŇ USSADY

Sungat – müňde bir öwrümli dünýä. Ynsanyň duýga baý dünýäsiniň üstüni ýetirip, gözellik äleminiň deňsiz-taýsyz gözbaşyna gözi...

06 Maý 2022 | 360 okalan

“Miras sözlügi”

Hormatly Prezidentimiziň “Milli mirasymyz halkyň genji-hazynasydyr, ýaşlar biziň geljegimizdir, ene-mamalarymyzyň bu asylly ýörelgesini dowam etdirmekde, ýaşlarymyzyň aňyna guýmakda we wagyz etmek her birimiziň mukaddes...

05 Maý 2022 | 575 okalan

«Ömrümiň manysy»

Türkmeniň ruhy kämilligini, düşünje sagdynlygyny asyrlar boýy üpjün edip gelen milli mirasymyz çuňňur öwrenilip, şöhratly taryhymyza, milli medeni mirasymyza, danyşment alymlarymyza çuňňur gadyr...