17 Sentýabr 2020 | 1444 okalan

TÜRKMEN MILLI OÝUNLARYNYŇ TERBIÝEÇILIK ÄHMIÝETI

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň bilim işgärleriniň, terbiýeçileriniň öňünde...

17 Sentýabr 2020 | 1060 okalan

ÇOWGAN ---- GADYMY OÝUN

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine Adamzat jemgyýeti döräli bäri oýunlar peýda bolupdyr. Oýunlar diňe bir güýmenje bolman, eýsem adamlaryň...

17 Sentýabr 2020 | 1261 okalan

TÜRKMEN MILLI OÝUNLARY

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine Türkmen  halkynyň buýsanjyna öwrülen, bahasyna ýetip bolmajak, asyrlardan gözbaş alyp gaýdýan milli...

17 Sentýabr 2020 | 1610 okalan

Geliň, oýun oýnalyň!

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine Halkymyzyň gadymdan gelýän däp-dessurlary bar. Her bir däbiň özüne ýetik kadasy, şerti bolýar. Şaý-seplerimiz,...

17 Sentýabr 2020 | 1251 okalan

ÇAGANYŇ ÖSÜŞINDE MILLI OÝUNLARYŇ ORNY

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine Aslyny müňýyllyklardan alyp gaýdýan gadymy hem müdimi türkmen halky Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk...

17 Sentýabr 2020 | 1372 okalan

ÇAGALAR WE MILLI OÝUNLAR

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýaşlara durnukly bilim bermek hem­de sagdyn terbiýe bermek, olary ylymly, bilimli,...

17 Sentýabr 2020 | 1045 okalan

ÝÜZÜK-ÝÜZÜK OÝNY

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine Türkmen halky şahandaz halk bolan soň, belleýän toý-baýramlary örän şowhunly, şagalaňly geçirmegi...

17 Sentýabr 2020 | 1309 okalan

Milli oýunlarymyzyň durmuşda tutýan orny

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine   Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: Geljegimiz bolan çagalarymyzy bagtyýar durmuşda ýaşatmak, kämil...