06 Maý 2022 | 91 okalan

Türkmenistanyň orta hünär okuw mekdepleriniň arasynda döwlet ders bäsleşigi geçirildi

Türkmenistanyň orta hünär okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda şu ýylyň 3 — 5-nji maýy aralygynda birnäçe okuw dersleri boýunça döwlet bäsleşigi geçirildi. Türkmenistanyň Bilim...

06 Maý 2022 | 103 okalan

“Berkarar döwletiň bagtyýar gerçekleri”

Hormatly Prezidentimiziň parasatly syýasaty netijesinde Türkmenistan diýarymyzda durmuşa ornaşdyrylýan giň möçberli özgertmeler, sebit we dünýä ähmiýetli öňe...

27 Aprel 2022 | 94 okalan

Aşgabatda «Ýaş diplomatlar mekdebiniň» agzalary üçin okuw sapagy geçirildi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Ýaş diplomatlar mekdebiniň» agzalarynyň gatnaşmagynda «Deli soltanlygynyň, Kutubşa, Sefewi we Owşar türkmenleriniň döwletleriniň daşary...

27 Aprel 2022 | 78 okalan

Oguz han adyndaky TITU-da «Açyk gapylar» güni geçiriler

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde 2022-2023-nji okuw ýylynda bu ýokary okuw mekdebine okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlar üçin şu ýylyň 20-nji maýynda...

22 Aprel 2022 | 97 okalan

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty «Açyk gapylar» gününe çagyrýar

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty 2022-2023-nji okuw ýylynda bu ýokary okuw mekdebine okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary şu ýylyň 27-nji aprelinde we 13-nji maýynda sagat 15:00-da...

22 Aprel 2022 | 132 okalan

Şöhratly pederlerimiziň nusgalyk ýoly – terbiýäniň milli mekdebi

Häzirki döwürde ata-babalarymyzyň, ene-mamalarymyzyň nusgalyk ýoluny wagyz etmek işi döwrebap hem-de milli ýörelgelere esaslanyp mynasyp dowam etdirilýär. Ynha şulardan ugur alyp, şu gün Türkmenistanyň...

21 Aprel 2022 | 98 okalan

6-njy maýda HYYweÖU-de Açyk gapylar güni geçiriler

Aşgabat şäherinde ýerleşýän Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti (HYYweÖU) ýokary bilim almak isleýän ýaş ýigitleri we gyzlary 6-njy maýda geçiriljek Açyk...

18 Aprel 2022 | 124 okalan

«Arkadagly zamananyň bagtyýar nesilleri»

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň: «Türkmenistan ýaş nesillere aýratyn üns berilýän ýurtdur. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ilatynyň esasy bölegi Garaşsyzlyk ýyllarynda...