15 Awgust 2022 | 7 okalan

TALYPLYGYŇ BOSAGASYNDA DURAN DALAŞGÄRLER

Häzirki günlerde giriş synaglary geçirilýän bilim ojaklarynyň gapysynda tolgunyp duran ýaşlary göreniňde buýsanman synlamak mümkin däl. Orta mekdepde alan bilimini ýokary okuw mekdeplerinde...

13 Awgust 2022 | 34 okalan

ÝYLDYZ DOGSA, ZEMIN GÖRER

Baýram Jumaýew bilen tanyşlygym Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň professor-mugallymlarynyň we talyplarynyň gatnaşmagynda bolup geçen bäsleşikde ýaş alymyň ýeňşini gutlamak dabarasyndan başlandy....

11 Awgust 2022 | 32 okalan

SANLY BILIMIŇ BATLY GADAMLARY

Gahryman Arkadagymyzyň halkymyza sowgat beren «Ömrümiň manysy» atly kitabynda «Bolsa guralyň saz — muşakgatyň bolar az» diýlen çuňňur manyly nakyl getirilipdir. Hormatly Prezidentimiziň...

10 Awgust 2022 | 33 okalan

BILIMLI ÝAŞLAR — ÝURDUMYZYŇ GUWANJY

Ber­ka­rar Wa­ta­ny­myz­da ylym-bi­li­me aý­ra­tyn üns gö­nük­di­ri­lip, ýaş­la­rymy­za öz saý­lan, hö­wes ed­ýän...

09 Awgust 2022 | 44 okalan

BÄSLEŞIKLER ÜSTÜNLIKLERE RUHLANDYRÝAR

Mähriban çagalar, siziň zehinli deň-duşlaryňyzyň ýene biri Orazmyrat Sähetmyradow. Ol Aşgabat şäherindäki Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-internatyň...

08 Awgust 2022 | 21 okalan

Ruhy hazyna

Kitap ynsanyň dosty. Kitabyň peýdasy barada köp ýazyldy. Kitabyň waspyny ýazyjydyr şahyrlar öz eserlerinde beýan etdiler. Onda-da kitap hakynda söz açmak, söhbet etmek artykmaçlyk...

05 Awgust 2022 | 48 okalan

ÖSÜŞLERIŇ AÇARY — BILIMDE

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 8-nji iýulda geçirilen giňişleýin mejlisinde bilim ulgamynyň düzümleriniň öňünde durýan anyk wezipeleri kesgitledi. Bellenilişi ýaly, bilim...

05 Awgust 2022 | 35 okalan

BILIM — KÄMILLIGE BADALGA

Ýaş nes­le my­na­syp bi­lim ber­mek, ola­ry kä­mil hünä­men­ler edip ýe­tiş­dir­mek ýur­du­my­zyň ylym-bi­lim ul­ga­myn­da ama­la...