13 Iýun 2021 | 1418 okalan

Ýaş alymlaryň sylaglanyş dabarasy

12-nji iýun şanly sene ýurdumyzda giňden bellenilen Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi...

13 Iýun 2021 | 1212 okalan

Talybyň täzeçe ylmy çözgütleri

Hormatly okyjylar! Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň ýanyndaky Ýaş alymlar merkeziniň guramagynda «Ylymly ýaşlar...

12 Iýun 2021 | 1383 okalan

Türkmenistanyň Prezidentiniň KARARY

Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň jemleri hakynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda ýaşlarymyzyň ylymly, bilimli...

10 Iýun 2021 | 1028 okalan

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitaby italýan diline...

Milli Liderimiziň giň okyjylar köpçüligine niýetlenilen meşhur edebi-filosofik eseri uly ruhy ähmiýete eýedir, sebäbi onda umumydünýä ösüşine goşant goşan türkmen halkynyň...

30 Maý 2021 | 1140 okalan

«Döwlet dolandyryşy» boýunça synag okuwlary

2021-nji ýylyň aprel-maý aýlarynda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynda Ýewropa Komisiýasynyň “Türkmenistanda döwlet dolandyryşynda adam maýasyny...

29 Maý 2021 | 1297 okalan

Oka, Öwren, Döret!

Hormatly Prezidentimiziň öz işine hemme taraplaýyn düşünýän ýaş hünärmenleri ýetişdirmek barada berýän tabşyryklaryndan ugur alyp, ykdysadyýeti ösdürmek boýunça...

21 Maý 2021 | 1038 okalan

“Parahatçylyk: çagalaryň sesi” atly bäsleşigiň jemleýji tapgyry

“Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Parahatçylyk gaznasynyň...

21 Aprel 2021 | 1341 okalan

Ýaş zehinler bäsleşdiler

Belentden belent sepgitleri nazarlaýan Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde ýaş nesliň kämilleşmegi, hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösen kämil...