08 Iýun 2022 | 5127 okalan

Awaza

           Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäher Geňeşiniň gurnamagynda Awaza milli syýahatçylyk zolagyndaky...

28 Maý 2022 | 4141 okalan

«Soňky jaň dabarasy»

2021-2022-nji okuw ýylynyň „Soňky jaň“ dabarasy „Bagtyýarlygyň uçurymlary“ atly şygar astynda welaýatymyzyň Merkezi kitaphanasynyň öňündäki meýdançada aýdym-sazly...

29 Noýabr 2021 | 5542 okalan

Taryhy waka bagyşlanan maslahat.

Şu gün Türkmenistanyň  Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynyň kiçi mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi, Aşgabat şäher Geňeşleriniň guramagynda...

18 Noýabr 2021 | 5359 okalan

Saglygym – baş baýlygym.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ynsan saglygyny goramak meselesine aýratyn ähmiýet berlip, ol döwlet syýasatynyň ileri tutulýan...

16 Noýabr 2021 | 5841 okalan

ADY ARŞDA ARKADAGLY ÝAŞLAR

Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde we ähli welaýat merkezlerinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan yglan edilen...

12 Noýabr 2021 | 8015 okalan

Baýramçylyk dabarasy geçirildi.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi we Aşgabat şäher Geňeşleri hem-de Aşgabat şäher häkimliginiň bilelikde guramagynda ýurdumyzyň dürli pudaklarynda zähmet çekýän...

09 Noýabr 2021 | 9653 okalan

Berkararlygyň we Bagtyýarlygyň kepili

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi binasynda “Hormatly Prezidentimiziň beýik işleri berkararlygyň, bagtyýarlygyň kepili” atly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Milli...

06 Iýul 2021 | 5944 okalan

GELJEK ÝAŞLARYŇ ELINDE

Hormatly Prezidentimiziň öz işine hemme taraplaýyn düşünýän ýaş hünärmenleri ýetişdirmek barada berýän tabşyryklaryndan ugur alyp hem-de ykdysadyýeti ösdürmek...