06 Iýul 2021 | 387 okalan

GELJEK ÝAŞLARYŇ ELINDE

Hormatly Prezidentimiziň öz işine hemme taraplaýyn düşünýän ýaş hünärmenleri ýetişdirmek barada berýän tabşyryklaryndan ugur alyp hem-de ykdysadyýeti ösdürmek...

13 Ýanwar 2021 | 1907 okalan

Aýdyň wezipeler – belent maksatlar

Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, welaýat, etrap şäher Geňeşleriniň arasynda sanly...

09 Ýanwar 2021 | 2632 okalan

Ýaşlar syýasaty: Döwrebap özgertmeler we aýdyň netijeler

Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynda Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi...

08 Ýanwar 2021 | 2810 okalan

Gulbaba adyndaky çagalar baýragynyň gowşurylyş dabarasy

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde berkarar döwletimiziň synmaz sütünine, röwşen ertirine deňelýän çagalaryň bagtly geljegi ugrunda çäksiz aladalar...

29 Dekabr 2020 | 900 okalan

Döwletliler köşgüniň çagalaryna milli Liderimiziň Täze ýyl sowgatlary gowşuryldy

28-nji dekabrda Döwletliler köşgünde Täze ýyly garşylamaga bagyşlanan dabara boldy. Onuň dowamynda çagalara hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň sowgatlary gowşuryldy. Milli Liderimiziň umumy ykrar edilen kadalara...

22 Dekabr 2020 | 894 okalan

Sagdyn bedende – sagdyn ruh

Dünýäde ýüze çykan häzirki çylşyrymly ýagdaýda hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän syýasatynda aýratyn orun eýeleýän «Sagdyn bedende...

22 Dekabr 2020 | 824 okalan

Wagyz-nesihat çäresi geçirildi

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň we Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşleriniň bilelikde guramagynda «Gyz edebi – il edebi» ady bilen wagyz-nesihat çäresi ýokary...

20 Dekabr 2020 | 1202 okalan

«Ýylyň parlak ýyldyzy» bäsleşiginiň ýeňijisi kesgitlenildi

18-nji dekabrda paýtagtymyzda ýaş aýdymçylaryň arasyndaky «Ýylyň parlak ýyldyzy» bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. Ol baýramçylyk çäreleriniň Täze...