29 Noýabr 2021 | 541 okalan

Taryhy waka bagyşlanan maslahat.

Şu gün Türkmenistanyň  Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynyň kiçi mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi, Aşgabat şäher Geňeşleriniň guramagynda...

18 Noýabr 2021 | 755 okalan

Saglygym – baş baýlygym.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ynsan saglygyny goramak meselesine aýratyn ähmiýet berlip, ol döwlet syýasatynyň ileri tutulýan...

16 Noýabr 2021 | 1749 okalan

ADY ARŞDA ARKADAGLY ÝAŞLAR

Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde we ähli welaýat merkezlerinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan yglan edilen...

12 Noýabr 2021 | 682 okalan

Baýramçylyk dabarasy geçirildi.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi we Aşgabat şäher Geňeşleri hem-de Aşgabat şäher häkimliginiň bilelikde guramagynda ýurdumyzyň dürli pudaklarynda zähmet çekýän...

09 Noýabr 2021 | 775 okalan

Berkararlygyň we Bagtyýarlygyň kepili

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi binasynda “Hormatly Prezidentimiziň beýik işleri berkararlygyň, bagtyýarlygyň kepili” atly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Milli...

06 Iýul 2021 | 1434 okalan

GELJEK ÝAŞLARYŇ ELINDE

Hormatly Prezidentimiziň öz işine hemme taraplaýyn düşünýän ýaş hünärmenleri ýetişdirmek barada berýän tabşyryklaryndan ugur alyp hem-de ykdysadyýeti ösdürmek...

13 Ýanwar 2021 | 3415 okalan

Aýdyň wezipeler – belent maksatlar

Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, welaýat, etrap şäher Geňeşleriniň arasynda sanly...

09 Ýanwar 2021 | 4105 okalan

Ýaşlar syýasaty: Döwrebap özgertmeler we aýdyň netijeler

Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynda Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi...