GELJEK ÝAŞLARYŇ ELINDE

Hormatly Prezidentimiziň öz işine hemme taraplaýyn düşünýän ýaş hünärmenleri ýetişdirmek barada berýän tabşyryklaryndan ugur alyp hem-de ykdysadyýeti ösdürmek boýunça kabul edilen döwlet maksatnamalaryny goldamakda ýaşlaryň işjeňligini artdyrmak maksady bilen hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI gurultaýynda milli Liderimiziň «Zähmet bazarynda bäsleşik ukybyny ýokarlandyrmak maksady bilen, hünär taýýarlygyny, gaýtadan taýýarlyk we hünär derejesini ýokarlandyrmak üçin okuwlary guramaly» diýip öňde goýan tabşyrygy esasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň mugallymlary tarapyndan «Ýaşlaryň döwlet hukugy we dolandyryş işi boýunça hünärini ýokarlandyrmak» atly gysga möhletli Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň hünärmenleri bilen geçirilen okuw sapagy uly üstünlikli tamamlandy. Geçirilen bu okuw sapagy Türkmenistanyň ýaş raýatlarynyň syýasy hukuklaryny we azatlyklaryny üpjün etmek, olaryň döwletiň we jemgyýetiň ykdysady, syýasy we medeni durmuşyna işjeň gatnaşmaklaryny, şeýle hem olarda belent ruhy-ahlak ýörelgelerini emele getirmek, ösüp gelýän nesli watançylyk, ynsanperwerlik hem-de zähmetsöýerlik ruhunda terbiýelemek, ýaşlaryň konstitusion, durmuş-ykdysady hukuklarynyň we azatlyklarynyň hem-de kanuny bähbitleriniň we borçlarynyň ähmiýeti barada düşünjelerini artdyrmak, ýaşlaryň hukuk we durmuş taýdan goraglylygyny üpjün etmek, ruhy-ahlak we medeni gymmatlyklary, milli däp-dessurlary wagyz etmek işlerini döwrüň talaplaryna laýyklykda guramakda, adamyň we raýatyň hukuklaryny, azatlyklaryny we borçlaryny ýaşlara giňden düşündirmek boýunça ýaly işleri alyp barmakda netijeli häsiýete eýe boldy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy tarapyndan «Ýaşlaryň döwlet hukugy we dolandyryş işi boýunça hünärini ýokarlandyrmak» boýunça geçirilen gysga möhletli okuw sapagyny üstünlikli tamamlan Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň hünärmenlerine Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy tarapyndan Hünär derejesini ýokarlandyrandygy hakynda Şahadatnama gowşuryldy.

 

 

 

Gurbanmyrat MUHAMMEDOW,

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar

guramasynyň Merkezi Geňeşiniň

bölüm müdiri.

Meňzeş habarlar

08 Iýun 2022 | 5164 okalan

Awaza

28 Maý 2022 | 4179 okalan

«Soňky jaň dabarasy»

29 Noýabr 2021 | 5583 okalan

Taryhy waka bagyşlanan maslahat.