27 Sentýabr 2023 | 64 okalan

HALK MASLAHATYNYŇ ÇÖZGÜTLERI – AÝDYŇ GELJEGIMIZIŇ BINÝADY

     Şu gün Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň mejlisler jaýynda ýurdumyzyň iri jemgyýetçilik syýasy çäresi bolan Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň...

26 Sentýabr 2023 | 71 okalan

HALK MASLAHATY: BEÝIK BAŞLANGYÇLAR, TARYHY ÇÖZGÜTLER

     Şu gün Berdimuhamet Annaýew adyndaky Arkadag şäher mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Arkadag şäheriniň Geňeşiniň,...

21 Sentýabr 2023 | 32 okalan

WOLEÝBOL ÝARYŞY GEÇIRILDI

     Şu gün Arkadag şäheriniň Köpugurly sport toplumynda ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli «Garaşsyzlyk – buýsanjymyz-bagtymyz» atly sportuň woleýbol...

21 Sentýabr 2023 | 53 okalan

«ÝOL HEREKETINIŇ HOWPSUZLYGY – ÖMRÜMIZIŇ RAHATLYGY» BIRAÝLYGY DOWAM EDÝÄR

     Ýollarymyzyň asudalygy, halkymyzyň saglygy ugrunda durmuşa geçirilýän işler Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe has-da giň gerime eýe bolýar....

18 Sentýabr 2023 | 77 okalan

KANUNY BERK DÖWLET – KUWWATLY DÖWLET

     Geçen hepdäniň anna güni Arkadag şäheriniň Jemgyýetçilik guramalarynyň mejlisler jaýynda Arkadag şäheriniň häkimliginiň, Arkadag şäheriniň kazyýetiniň,...

18 Sentýabr 2023 | 80 okalan

ÝOL HEREKETINIŇ HOWPSUZLYGY – ÖMRÜMIZIŇ RAHATLYGY

     Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy, hormatly Prezidentimiziň mynasyp dowam etdirmegi netijesinde her ýylyň sentýabr aýynda «Ýol hereketiniň howpsuzlygy – ömrümiziň rahatlygy» diýen at...

19 Sentýabr 2023 | 77 okalan

«TARYHYM – HAZYNAM, MIRASYM – GENJIM»

     Ýokarda ady agzalan şygar astynda  geçirilen gezelenç çäresi Arkadag şäherinde bina edilen orta, ýörite orta we ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan ýaşlara...

13 Sentýabr 2023 | 87 okalan

«BERKARAR DÖWLETIŇ TÄZE EÝÝAMYNYŇ GALKYNYŞY: BILIMLI ÝAŞLAR BILEN ÖSÜŞIŇ BELENT...

     Şeýle şygar bilen, şu gün Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň mejlisler jaýynda maslahat geçirildi. Maslahata Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk...