12 Ýanwar 2022 | 63 okalan

SÖZÜŇ GÜÝJI

Bir baýyň ady dillere dessan bolan bir ak aty barmyş. Baý bu atyny gaty gowy görermiş we elmydama ak atynda gezelenç edermiş. Atyna bolan söýgüsi şeýle bir ulumyş welin, bir gün töweregindäkilere: «Bu at...

04 Ýanwar 2022 | 221 okalan

BAGTY GÖZLEMEK (Tymsallar)

Okuw maslahatlarynyň birine 500 adam gatnaşdy. Maslahatyň alypbaryjysy toparlaýyn iş geçirmegi teklip etdi. Bu işe oňa gatnaşyjylaryň her birine çişirilen şar bermek bilen başlaýar. Her kim özüne berlen syýasy bilen şaryna...

04 Ýanwar 2022 | 182 okalan

BAL SATÝAN ÝIGIT (Tymsallar)

Süýji dilli, güler ýüzli bir ýaş ýigit bal satýarmyş. Ol şeýle bir nurana, özüne çekiji ýigitmiş welin, süýji ýylgyryşy bilen köňülleri eredermiş....

01 Dekabr 2021 | 580 okalan

BAGT ÜÇIN GÖREŞMEK

Ýygnaklaryň birine 500 adam gatnaşdy. Onda çykyş edenleriň biri toparlaýyn iş geçirmekligi teklip etdi. Bu işe oňa gatnaşyjylaryň her birine çişirilen şar bermek bilen başlaýar. Her kim özüne berlen syýasy...

08 Noýabr 2021 | 1055 okalan

PATYŞA WE AK AT (Tymsallar)

Patyşanyň ady dillere dessan bir ak aty barmyş. Patyşa bu atyny gaty gowy görermiş we elmydama ak atynda gezelenç edermiş. Atyna bolan söýgüsi şeýlebir ulumyş welin, bir gün töweregindäkilere: «Bu at meniň...

05 Noýabr 2021 | 982 okalan

ÝÜZI TURŞY BOLANYŇ, BALY AJY BOLAR (Tymsallar)

Süýji dilli, güler ýüzli bir ýaş ýigit bal satýarmyş. Ol şeýlebir nurana, özüne çekiji ýigitmiş welin, süýji ýylgyrşy bilen köňülleri eredermiş....

01 Iýun 2021 | 2942 okalan

Nesil terbiýesi – mizemez durmuş kadasy

Paýhas çuňluga aralaşdygyça, zehin belentlige galýar. Şeýdip paýhas çuňundan – ygtybarly kökden iýmitlenen zehin belent daglar ýaly alyslardan seredeniňde-de gözüňi...

21 Maý 2021 | 3346 okalan

Ogulabat ejäniň kalbynyň mähri siňen sungat

18-nji maýda Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde milli amaly-haşam sungatynyň ajaýyp eseriniň – hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň mähriban käbesi Ogulabat ejäniň işläp bejeren...