17 Fewral 2021 | 127 okalan

Türkmen talyplary «Ylham seýilgähine» wirtual syýahat taslamasyny işläp düzdüler

«Türk­me­na­ra­gat­na­şyk» agent­li­gi bi­len bir­lik­de, Türkmenistanyň Te­le­kom­mu­ni­ka­si­ýalar we in­for­ma­ti­ka...

17 Fewral 2021 | 85 okalan

Innowasion tehnologiýalaryň giň mümkinçilikleri

Hormatly Prezidentimiz 6-njy fewralda sanly wideoaragatnaşyk arkaly ýurdumyzyň ulag-aragatnaşyk toplumyny ösdürmek boýunça geçiren iş maslahatynda talyplaryň, mugallymlaryň we ylmy işgärleriň degişli ugurlar...

13 Fewral 2021 | 122 okalan

Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy tassyklanyldy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe “Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda” göz öňünde tutulan wezipeleriň amala...

01 Fewral 2021 | 161 okalan

Ýaşlar we sanly tehnologiýa

Ýurdumyz ähli ugurlardaky ýollarda ösüşli menzilleri nazarlaýar. Halkymyzyň asuda we parahat ýurtda erkana, bagtyýar ýaşamagy üçin ähli mümkinçilikleriň bolmagyna giň ýol...