21 Aprel 2021 | 137 okalan

Sanly innowasiýalar» bäsleşiginiň ýeňijileri kesgitlendi

13 – 15-nji aprel aralygynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň we Ylymlar akademiýasynyň bilelikde guramagynda ýaşlaryň arasynda programma üpjünçiligi boýunça geçirilen «Sanly...

18 Aprel 2021 | 180 okalan

Ýaşlaryň arasynda programma üpjünçiligi boýunça «Sanly innowasiýalar» atly bäsleşiginiň Teswirnamasy

«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda», «Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021-2025-nji ýyllar üçin...

14 Mart 2021 | 408 okalan

Türkmenistanyň ministrlikleriniň üçüsinde we TYA-da «Sanly ulgam we maglumat howpsuzlygy»...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 12-nji martdaky geçirilen mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Geldinyýazow gözegçilik edýän ulgamynda alnyp barylýan işler barada hasabat berip,...

14 Mart 2021 | 341 okalan

«Sanly çözgüt – 2021» bäsleşigi geçiriler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 12-nji martdaky geçirilen mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow innowasion taslamalaryň “Sanly çözgüt – 2021” atly nobatdaky bäsleşigini...

17 Fewral 2021 | 459 okalan

Türkmen talyplary «Ylham seýilgähine» wirtual syýahat taslamasyny işläp düzdüler

«Türk­me­na­ra­gat­na­şyk» agent­li­gi bi­len bir­lik­de, Türkmenistanyň Te­le­kom­mu­ni­ka­si­ýalar we in­for­ma­ti­ka...

17 Fewral 2021 | 392 okalan

Innowasion tehnologiýalaryň giň mümkinçilikleri

Hormatly Prezidentimiz 6-njy fewralda sanly wideoaragatnaşyk arkaly ýurdumyzyň ulag-aragatnaşyk toplumyny ösdürmek boýunça geçiren iş maslahatynda talyplaryň, mugallymlaryň we ylmy işgärleriň degişli ugurlar...

13 Fewral 2021 | 505 okalan

Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy tassyklanyldy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe “Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda” göz öňünde tutulan wezipeleriň amala...

01 Fewral 2021 | 499 okalan

Ýaşlar we sanly tehnologiýa

Ýurdumyz ähli ugurlardaky ýollarda ösüşli menzilleri nazarlaýar. Halkymyzyň asuda we parahat ýurtda erkana, bagtyýar ýaşamagy üçin ähli mümkinçilikleriň bolmagyna giň ýol...