08 Mart 2021 | 19 okalan

Halkara zenanlar güni mynasybetli baýramçylyk konserti

7-nji martda ýurdumyzda giňden bellenilýän Halkara zenanlar gününiň öň ýanynda Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde mähriban aýal-gyzlarymyzyň hormatyna konsert...

08 Mart 2021 | 24 okalan

Köp çagaly eneleri hormatlamak dabarasy

7-nji martda paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça sekiz çagany dünýä inderen we terbiýeläp...

08 Mart 2021 | 25 okalan

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Aýgözel Muhammetdurdyýewna Gurbangeldiýewa Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi....

08 Mart 2021 | 25 okalan

Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň zenanlaryny Halkara zenanlar güni bilen gutlady

Eziz eneler!  Mähriban gelin-gyzlar! Sizi gözelligi we ajaýyplygy bilen ynsan kalbyna ylham hem-de joşgun paýlaýan bahar paslynda giňden bellenilýän Halkara zenanlar güni bilen tüýs...

06 Mart 2021 | 104 okalan

Zeminiň zynaty – asmanyň aýy

Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň...

06 Mart 2021 | 28 okalan

Resmi habar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek, tokaý zolaklaryny döretmek we ekilen bag nahallaryna talabalaýyk ideg etmek, şeýle hem “Türkmenistanda 2021-nji...

06 Mart 2021 | 29 okalan

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

5-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň geçen iki aýynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda alnyp barlan işleriň jemleri...

05 Mart 2021 | 52 okalan

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Sammitinde eden çykyşy

Hormatly jenap Başlyk! Hormatly Döwlet baştutanlary! Hormatly Baş sekretar! Ilki bilen, ýokary derejedäki şu mejlisi gurandygy üçin Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti hormatly Rejep Taýyp Ärdogana...