06 Iýul 2022 | 11 okalan

Mümkinçilikleriň deňzi

Hazarýaka döwletleriň döwlet Baştutanlarynyň Aşgabat sammiti sözüň doly manysynda Hazar deňziniň tutuş Ýewraziýa yklymy we bütin dünýä derejesinde strategik ähmiýetini has-da...

06 Iýul 2022 | 10 okalan

“Aşgabat-dizaýn şäherim” atly maslahat we sergi geçirildi.

Düýn, 5-nji iýulda Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň edara binasynda ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň Sekretariaty, Türkmenistanyň Parahatçylyk Gaznasynyň...

06 Iýul 2022 | 8 okalan

Berdinazar Hudaýnazarow

ENE DILIM   Hallaryň neneňsi, Taplaryň niçik Eziz ene dilim, mähriban dilim? Gel, söhbet edeli açykdan-açyk, Eziz ene dilim, mähriban dilim.   Ýüz müň öwüşginden örülen...

05 Iýul 2022 | 21 okalan

Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysy» eserinde zähmet we zähmetsöýerlik hakynda

Elbetde, her işe zehin gerek, höwes gerek, başarnyk gerek, zähmet gerek. Adamyň iň gowy başarjak işi onuň göwnünde otyr, şoňa görä, haýsydyr bir işe ymykly baş urmazdan öňürti, göwnüňi diňlemek...

05 Iýul 2022 | 56 okalan

«AŞGABAT – DIZAÝN ŞÄHERIM» ATLY MASLAHAT WE DÖREDIJILIK SERGISI

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň Sekretariatynyň, Türkmenistanyň Parahatçylyk gaznasynyň müdiriýetiniň,...

04 Iýul 2022 | 56 okalan

TÜRKMEN ZYÝARATÇYLARY MEKGÄ HAJA UGRADYLAR

2-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Buýrugyna laýyklykda, türkmen zyýaratçylary “Türkmenhowaýollary” agentligi tarapyndan guralan ýörite uçar gatnawy bilen,...

04 Iýul 2022 | 56 okalan

RESMI HABARLAR

Türkmenistanyň Prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidentini gutlady Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti Jozef Baýdene hem-de ýurduň ähli halkyna Amerikanyň Birleşen...

04 Iýul 2022 | 48 okalan

Rahmet GYLYJOWYŇ «Halallyk kyssalary» eserinden

AHYRYNDA ÝEŇIŞ GAZANDYK Ol pursatlaryň üstünden onlarça ýylyň geçendigine garamazdan, henizlerem ony ýatlaýaryn... Bäş ýaşly oglan wagtymdan bäri atam şeýh Hilal aş-Şazylynyň miras...