11 Awgust 2022 | 10 okalan

Gahryman Arkadagymyzyň «Älem içre at gezer» eserinden

Anna aga öz başarnygyny oglan okatmak, çagalary hatly-sowatly etmek üçin gysgananok. Aslynda ol «meýletin mekdebine» gelýän çagalary öz perzentlerinden aýry görmese näme! Anna aganyň...

10 Awgust 2022 | 16 okalan

RAHMET GYLYJOWYŇ «HALALLYK KYSSALARY» ESERINDEN SUWUŇ ZAÝALANMAZLYGY ÜÇIN...

«Suw akman dursa, onuň zaýalanýandygyny gördüm, Syýahat etse sag ol, dursa durşuna sökel. Şir hem gowagyny ýassanyp ýatsa, aw edip bilmez, Peýkam ýaýdan aýrylmasa, nyşana...

08 Awgust 2022 | 17 okalan

«BEREKETLI TÜRKMEN SAÇAGY» KITABYNDA «KÄDIBAŞ» TAGAMYNYŇ TAÝÝARLANYLYŞY

Muny bişirmek üçin ýaş malyň eti gerek. Et ýagly bolsa, gowy bolýar. Kädiniň (daş kädi bolsa has gowy) ýokarky bölegini gapak şekilinde kesip, ikä bölmeli. Içini arassalamaly. Dogralyp, duzlanyp we...

05 Awgust 2022 | 45 okalan

ABU NASR MUHAMMET IBN MUHAMMET FARABYDAN ÝAGŞYLYK WE ÝAGŞY GYLYK-HÄSIÝETLER...

Ynsanyň ähli häsiýetleriniň jübüti bardyr. Ýagşylygyň ýanynda ýamanlyk, adalatyň ýanynda zulum, gaharyň ýanynda bolsa rehimdarlyk bardyr. Ynsan ýagşy gylyk-häsiýetleriň tarapyny...

05 Awgust 2022 | 41 okalan

TYMSALLAR

Ilki adamkärçilik, soňra bilim! Professor: — Ynsan üçin adamkärçilik ilkinji orunda durýar, ondan soňra bolsa bilim — diýip, talyplara ýüzlendi. Ýokary okuw mekdebiniň...

05 Awgust 2022 | 32 okalan

«PAÝHAS ÇEŞMESI» KITABYNDA BAG WE BAGBANÇYLYK HAKYNDA

Çyn bagban hem alym, hem zalym. * * * Ýagşydan bag galar, ýamandan – ýürekde dag. * * * Bag – barsyz bolmaz, at – timarsyz. * * * Bag – ekeniňki, ýap – çekeniňki. * *...

03 Awgust 2022 | 30 okalan

ADAM, ONUŇ BEDEN AGZALARY WE OŇA DEGIŞLI ZATLAR HAKYNDAKY MATALLAR

Adamda bar, ady ýok. (Burnuň aşagyndaky çukurjyk)   Adamda bar höwürtge, Içinde ala ýumurtga. (Göz)   Adyl diwan – bir paýlaşyk, Parsah-parsah, ara daşlyk. Kimse odur, kimse budur, Her kim...

02 Awgust 2022 | 44 okalan

Gahryman Arkadagymyzyň «Atda wepa-da bar, sapa-da» atly eserinden

Türkmen halkynyň medeni mirasy atşynaslyk sungatynyň ösüş taryhyny çuňňur şöhlelendirýär. Eýsem-de, bu mirasyň özenini hem-de çäklerini seljermek bolarmy?! Ol her bir döwürde hem şol...