26 Awgust 2021 | 276 okalan

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nobatdaky iri dokma toplumynyň açylyş dabarasyna...

25-nji awgustda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Diýarymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň öňüsyrasynda Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, täze dokma toplumynyň açylyş dabarasyna...

25 Awgust 2021 | 407 okalan

“Demokratiýa we hukuk” žurnalynyň nobatdaky sany

Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty tarapyndan türkmen, iňlis we rus dillerinde çärýekde bir gezek neşir edilýän «Demokratiýa we hukuk» ylmy-amaly žurnalynyň nobatdaky sany çapdan...

24 Awgust 2021 | 514 okalan

ARKADAGDAN ARKALY, GIŇ DÜNÝÄDE SARPALY TÜRKMEN ÝAŞLARYNYŇ ÜSTÜNLIGI

Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de Magtymguly adyndaky...

23 Awgust 2021 | 317 okalan

Türkmen türgenlerine hormatly Prezidentimiziň sylaglary gowşuryldy

Paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesinde Tokio şäherinde geçirilen XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda Türkmenistanyň dünýädäki sport abraýyny artdyrmaga uly goşant goşan...

20 Awgust 2021 | 265 okalan

Ata pendi

Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher...

20 Awgust 2021 | 355 okalan

“Miras” žurnaly halkymyzyň taryhy-medeni geçmişi barada

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar instituty tarapyndan ýylyň her çärýeginde bir gezek neşir edilýän «Miras»...

19 Awgust 2021 | 250 okalan

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Şöhrat Durdykulyýewiç Jumaýew başga işe geçmegi sebäpli, Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasynyň (ÝUNESKO)...

17 Awgust 2021 | 244 okalan

Türkmenistan parahatçylyk dörediji ýurtdur

Geçen hepdäniň wakalarynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatynyň esasy ugurlary — dünýäde ählumumy parahatçylygyň bähbidine strategik hyzmatdaşlygy dowam etmek,...