26 Ýanwar 2023 | 15 okalan

AKYL-PAÝHAS OÝNY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe biziň mähriban Watanymyz – eziz Türkmenistan hormatly Prezidentimiziň köňül sahawaty bilen bagtly çagalygyň ýurdyna öwrüldi....

26 Ýanwar 2023 | 15 okalan

“ŞANLY ÝYLYŇ ŞYGARY – BAGTYÝARLYK ŞUGLASY”

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherindäki Medeniýet öýünde 2023-nji ýylyň “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” diýilip yglan edilmegine bagyşlanan...

25 Ýanwar 2023 | 9 okalan

DABARALY MASLAHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynyň ilkinji günlerinde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz, baky Bitarap...

25 Ýanwar 2023 | 3 okalan

WATAN GORAGÇYLAR GÜNI

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesindäki Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky Medeniýet köşgünde Watan goragçylar güni mynasybetli aýdym sazly baýramçylyk dabarasy...

24 Ýanwar 2023 | 8 okalan

“ENÄNIŇ MÄHIRI DÜNÝÄŇ ÝYLYSY”

Soranmyş bir wagt aý güne bakyp, Dünýäniň durky ne, aýdyp bersene. Gün hem diýenmiş nuryny saçyp, Dünýäniň bar görki enedir ene Dogrudanam, ene diýilýän ynsan...

20 Ýanwar 2023 | 31 okalan

“ARKADAGLY SERDARYŇ PARAHATÇYLYK ÝÖRELGESI – DÜNÝÄ NUSGALYK GÖRELDE”

Ahal welaýat häkimligi we welaýatyň iri jemgyýetçilik guramalaryň we ýaşlaryň gatnaşmaklarynda Änew şäherindäki Medeniýet öýünde aýdym-sazly dabara geçirildi. Dabarada...

17 Ýanwar 2023 | 19 okalan

ARKADAG SERDARLY BAGTYÝAR ÝAŞLAR ÝYLY

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýatynyň Kaka etrap Geňeşi we etrabyň jemgyýetçilik guramalary, etrap häkimligi, etrap medeniýet bölümi, etrap bilim bölümi bilen bilelikde...

16 Ýanwar 2023 | 22 okalan

ÖSÜŞ BILEN ÖŇE BARÝAR DIÝARYM

“Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri’’ diýlip atlandyrylan ösüşiň täze eýýamynda hormatly Prezidentimiz tarapyndan täze döwlet we milli maksatnamalar kabul...