22 Noýabr 2023 | 107 okalan

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

      Ýakynda Kaka etrap medeniýet bölüminiň mejlisler jaýynda «Zenan gözelligi sözden başlanýar» diýen at bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Ony TMÝG-niň Kaka etrap...

22 Noýabr 2023 | 78 okalan

«MERDANA NESIL – 2023» ATLY ŞADYÝAN BÄSLEŞIGIŇ GÖKDEPE ETRAP TAPGYRY...

      Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda her bir günümiz toýdur-baýramlara, şanly senelere...

22 Noýabr 2023 | 59 okalan

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

     Golaýda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň Kaka etrap Geňeşiniň guramagynda wagyz-nesihat duşuşyk geçirildi. Kaka Dokma toplumynda zähmet çekýän gyz-gelinleriň arasynda...

20 Noýabr 2023 | 90 okalan

BAGTYÝAR ÝAŞLAR

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň döredilen güni mynasybetli TMÝG-niň Kaka etrap Geňeşiniň guramagynda «Bagtyýar Ýaşlar» diýen şygar astynda wagyz-nesihat...

20 Noýabr 2023 | 65 okalan

ÝAŞLAR — WATAN GELEJEGI

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýatynyň Gökdepe etrap Geňeşiniň gurnamagynda etrabyň Gala toý mekanynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň...

13 Noýabr 2023 | 210 okalan

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞUGY GEÇIRILDI

      Ýakynda Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň Tehniki hyzmat ediş kärhanasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrap Geňeşiniň...

09 Noýabr 2023 | 188 okalan

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI GEÇIRILDI

    Hormatly Prezidentimiziň hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösen kämil nesli terbiýelemek baradaky tabşyryklaryny hem-de olaryň jemgyýetçilik ýerlerinde özlerini medeniýetli alyp barmaklaryny...

07 Noýabr 2023 | 236 okalan

DÖWLETIŇ GELJEGI BAGTYÝAR ÝAŞLAR

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilen bu ýylda türkmen ýaşlary üçin giň...