05 Iýun 2023 | 24 okalan

DAÝHAN HOJALYKLARY ZÄHMET ÜSTÜNLIGINI GAZANMAGYŇ UGRUNDA

Sarahs etrabynyň gallaçy daýhanlary şu ýyl 22 müň 900 gektar meýdanda guşgursak ak bugdaýyň bereketli hasylyny ýetişdirip, bosagada duran jogapkärli orak möwsümine taýýarlykly...

02 Iýun 2023 | 56 okalan

ÇAGALAR — BIZIŇ ÝAGTY GELEJEGIMIZ

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe ýurdumyzda ýaş nesilleriň sazlaşykly ösüşi, ýokary derejeli bilim almaklary, boş wagtlaryny gyzykly we peýdaly geçirmekleri...

02 Iýun 2023 | 14 okalan

GEZELENÇ ÇÄRESI GURALDY

Türkmenistan döwletimiz 1993-nji ýyldan bäri ÝUNESKO-nyň doly hukukly agzasy bolup durýar. Taryhy-medeni ýadygärlikleri aýawly saklap, olary hemmetaraplaýyn öwrenip, geljekki nesillere galdyrmak...

02 Iýun 2023 | 35 okalan

GYZYKLY GEÇEN BÄSLEŞIK

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň...

01 Iýun 2023 | 18 okalan

BERKARAR DÖWLETIŇ BAGTYÝAR ÇAGALARY

Bütin dünýäde bolşy ýaly ata Watanmyzda hem beýik arzuwlara, ýakymly duýgulara beslenýän Çagalary goramagyň halkara güni resmi taýdan döwlet derejesinde giňden...

25 Maý 2023 | 90 okalan

ÝOLUŇYZ AK BOLSUN MÄHRIBAN UÇURYMLAR

Kaka etrabynyň orta mekdeplerinde «Soňky jaň» dabarasynyň şowhuny giň gerime eýe boldy. On bir ýyl mundan öň ak mekdebiň bosagasyndan ätlän çagalar bu günki gün ajaýyp zamanamyzda özbaşdak durmuşa...

24 Maý 2023 | 64 okalan

SARYMSAK

Sarymsak Türkmen topragy dermanlyk ösümliklere baýdyr.Kesewini dürtseň,gögerýän ene ýerimizde ösüp ýetişýän dermanlyk häsiýetli ösümlikleriň biri-de...

24 Maý 2023 | 37 okalan

“ARKADAG SERDARLY BAGTYÝAR ÝAŞLAR”

Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň tabşyrygy esasynda 25-nji maý “Soňky jaň” dabarasyny hem-de Aşgabat şäheriniň döredilen güni mynasybetli guramaçylykly geçirmeli diýen tabşyrygyndan ugur alyp...