01 Dekabr 2022 | 29 okalan

“SAGDYN NESIL-SAGDYN JEMGYÝET”

Garaşsyz Watanymyzda adam saglygy hakynda alada hemişe ilkinji orunda durýar. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň her bir raýatynyň berk bedenli, sagdyn ruhly bolmagy barada gije-gündiz alada edýär. Ynsan saglygy bilen bagly meseleler...

01 Dekabr 2022 | 14 okalan

NESIL TERBIÝESI

Ýaşlar biziň geljegimiz bolup, olaryň döwrebap bilim almagy, milli häsiýetde terbiýelenmegi esasy ugurlaryň biridir. Hut milli terbiýeden hem olaryň giň dünýägaraýşy, watansöýüjiligi...

01 Dekabr 2022 | 12 okalan

MILLI OÝUNLARYŇ ÄHMIÝETI

Pederlerimiziň durmuş tejribesinden gelip çykýan milli ýörelgelerimiz halkymyzyň gymmatly hazynasydyr. Şöhratly taryhymyza ser salanymyzda, nesil terbiýesine uly ähmiýet berlendigine göz...

01 Dekabr 2022 | 12 okalan

SPORT ÇÄRESI GEÇIRILDI

Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynyň 1-nji dekabrynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýatynyň Bäherden etrap Geňeşi tarapyndan Bäherden etrabyndaky sport mekdebinde ýaşlaryň arasynda...

01 Dekabr 2022 | 9 okalan

«ÝAŞLAR BARADA DÖWLET SYÝASATY HAKYNDA» TÜRKMENISTANYŇ KANUNYNYŇ REJELENEN GÖRNÜŞI KABUL...

Häzirki wagtda ýurdumyzda ýaşlaryň jemgyýetçilik-syýasy işjeňligi barha ýokarlanýar. Döwletimiziň ýaşlar barada alyp barýan döwlet syýasaty Türkmenistanyň Prezidenti...

01 Dekabr 2022 | 29 okalan

GAHRYMAN ARKADAGYMYZYŇ «ÖMRÜMIŇ MANYSY» ESERINDEN

Türkmen topragy müňlerçe ýyllaryň dowamynda dünýä medeniýetiniň umumy taryhy üçin örän ähmiýetli mekan, uly wakalaryň, siwilizasiýalaryň mesgeni boldy. Bu toprakda...

01 Dekabr 2022 | 5 okalan

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI EÝRAN YSLAM RESPUBLIKASYNYŇ ENERGETIKA MINISTRINI KABUL ETDI

30-njy noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň energetika ministri Ali Akbar Mehrabiany kabul etdi. Myhman wagt tapyp kabul edendigi hem-de ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini ara alyp...