19 Fewral 2021 | 119 okalan

Gül röwüşli keçeler

Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen bagtyýar zamanamyzda halkymyzyň asyrlaryň jümmüşinde döreden milli gymmatlyklarynyň naýbaşy nusgalarynyň biri bolan keçe senetçiligine aýratyn ähmiýet...

16 Fewral 2021 | 133 okalan

«Görogly» eposy we aýdym-saz

Hormatly Prezidentimiziň: «Asyrlaryň dowamynda ussat bagşylaryň, ozanlaryň ýiti zehini, ylhamy hem-de pähimi siňen «Görogly» eposy şu günki jemgyýetimiziň ruhy dünýäsiniň şamçyragydyr, iň...

16 Fewral 2021 | 121 okalan

Türkmeniň ruhy dünýäsi

Her bir halk özüniň milli gahrymanyny ezizleýär, oňa kalbyndan hemişelik orun berýär. Nusgawy şahyrymyz Magtymguly Pyragy hem şeýle ägirtleriň biridir. Magtymguly Pyragynyň şygryýetini iň bir beýik zatlara,...

16 Fewral 2021 | 119 okalan

Oguz hanyň sekizburçluk nyşany

Baky Bitaraplygymyzyň 25 ýyllyk şanly toýy mynasybetli paýtagtymyzda açylyp, ulanylmaga berlen täze binalar toplumlary şöhratly pederlerimizden miras galan milli gymmatlyklarymyzyň mazmunyna täzeçe röwüş...

16 Fewral 2021 | 231 okalan

Haly – halkyň hakydasy

Pazyryk halysynyň müňlerçe ýyllyk taryhy halkymyz bu beýik sungatynyň adamzat durmuşyndaky ornunyň örän uludygyny aýan edýär. Halynyň taryhy bu senediň gymmatynyň ynsan durmuşy bilen baglydygyny...

10 Noýabr 2020 | 536 okalan

Sazyň gudratly güýji

Günde ir säher bilen, çagalaryma ertirlik berip, işe howlugýan. Şu gün hem şeýle ýagdaý. Ýolum uzak bolansoň, irräk çykjak bolup haýdaýardym. Birdenem, radioýaýlym arkaly...

31 Oktýabr 2020 | 799 okalan

OKA, OÝLAN! ÝALŇYŞ HASAP

Ata möjek perzendini öz başyny çarap ýaşamaga uýgunlaşdyrmak üçin her gün ir säher bilen aw awlamaga ugradar eken. Ilkinji gün ýaş gurt boş gaýdyp gelipdir. Onuň gözgyny halyna...

29 Oktýabr 2020 | 666 okalan

DAÝHANÇYLYK DÄPLERI

Biziň azaphon ata-babalarymyz dogup-döräp, öz rysgal-döwletini ene ýerden agtarypdyrlar. Olaryň eklenç çeşmesi bolan ene topragy tamdyrdyr ojak, duztorbadyr hamyrmaýaly kendirik bilen deň görmegi oňa näderejede...