06 Iýul 2022 | 8 okalan

Berdinazar Hudaýnazarow

ENE DILIM   Hallaryň neneňsi, Taplaryň niçik Eziz ene dilim, mähriban dilim? Gel, söhbet edeli açykdan-açyk, Eziz ene dilim, mähriban dilim.   Ýüz müň öwüşginden örülen...

05 Iýul 2022 | 20 okalan

Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysy» eserinde zähmet we zähmetsöýerlik hakynda

Elbetde, her işe zehin gerek, höwes gerek, başarnyk gerek, zähmet gerek. Adamyň iň gowy başarjak işi onuň göwnünde otyr, şoňa görä, haýsydyr bir işe ymykly baş urmazdan öňürti, göwnüňi diňlemek...

04 Iýul 2022 | 48 okalan

Rahmet GYLYJOWYŇ «Halallyk kyssalary» eserinden

AHYRYNDA ÝEŇIŞ GAZANDYK Ol pursatlaryň üstünden onlarça ýylyň geçendigine garamazdan, henizlerem ony ýatlaýaryn... Bäş ýaşly oglan wagtymdan bäri atam şeýh Hilal aş-Şazylynyň miras...

02 Iýul 2022 | 34 okalan

«Bereketli türkmen saçagy» eserinde nahar taýýarlamagyň gadymy usullary boýunça çörek...

TAMDYR ÇÖREGI Çöregi taýýarlamak üçin birnäçe işleri ýerine ýetirmeli: uny elemeli, hamyrmaýany mylaýym suwda (30 – 350C) ezmeli, şerebe taýýarlamaly....

02 Iýul 2022 | 76 okalan

ÝAŞLAR SYÝASATYNY KÄMILLEŞDIRMEK BARADA GEÇIRILEN TÄSIRLI MASLAHAT

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýaşlar syýasaty babatda milli kanunçylygy mundan beýläk hem kämilleşdirmek bilen bagly maslahatynda eden taryhy çykyşyny...

01 Iýul 2022 | 51 okalan

TÜRKMEN DILINIŇ SÖZKÖKI (ETIMOLOGIK) SÖZLÜGI

Abraý – «Köpüň ynamyna giren», «hormatly, sylagly» manysyndaky bu söz pars-täjikleriň ab («suw») we ruý («ýüz»– adamyň ýüzi) sözlerinden ybarat...

30 Iýun 2022 | 36 okalan

«Paýhas çeşmesi» kitabynda edep hakynda

Adam bir ýaşar, edebi – iki. * * * Adam bardyr, adamynyň nagşydyr, Adam bardyr, haýwan ondan ýagşydyr. * * * Adam edebinden tanalar, ýurt – tugundan. * * * Akylly ogul hem edep, hem talap. * * * Edebi kimden...

29 Iýun 2022 | 38 okalan

ABU NASR MUHAMMET IBN MUHAMMET FARABYDAN AKYL HAKYNDAKY PARASATLY SÖZLER

Ylym ýagşy adama-da, ýaman adama-da berlip biler. Emma akyldarlyk, danalyk diňe Allanyň söýen ynsanlaryna berilýändir. * * * Bir işiň başyna barmazdan öň akyl bilen aýşy-eşretiň tapawudy hakynda ýagşy...