17 Awgust 2022 | 4 okalan

DURMUŞ TOÝY BILEN BAGLANYŞYKLY YRYMLAR

Türkmen toýlarynyň içinde iň ulusy durmuş toýudyr. Toý diýlende türkmen düşünjesinde, adatça, durmuş toýy göz öňüne gelýär. Bu tebigy ýagdaýdyr....

16 Awgust 2022 | 7 okalan

GAHRYMAN ARKADAGYMYZYŇ «MERT ÝIGITLER GAÝRAT ÜÇIN DOGULÝAR» ATLY ESERINDEN

Ata-babalarymyzyň ýürek yhlasy döwletlilikdedir. Bu günki Garaşsyz, hemişelik Bitarap Diýarymyz olaryň hakydalarynda müdimilik orun alan ajaýyp durmuş hakyndaky düşünjäniň aýdyň durmuş...

15 Awgust 2022 | 9 okalan

ZÄHMET HAKYNDA TÜRKMEN HALK NAKYLLARY

Adam bagdyr, zähmet – bagban. * * * Allanyň öňünde imanyň, milletiň öňünde zähmetiň seniň iň uly güwäňdir. * * * Bagta zähmet bilen ýetilýändir. * * * Baýlygyň çeşmesi...

13 Awgust 2022 | 25 okalan

GAHRYMAN ARKADAGYMYZYŇ «ÖMRÜMIŇ MANYSY» ESERINDEN

Biziň halkymyzyň köp öwüşginli we köp sanly toýlary bar. Şeýle toýlaryň birine «pygamber toýy», «pygamber ýaş toýy», «ak goýun bermek» ýa-da «ak...

12 Awgust 2022 | 17 okalan

Edep bilen ahlak arasyndaky baglanyşyk

Edep bilen ahlak arasyndaky baglanyşyga düşünmek üçin ahlagyň nämedigine göz ýetirmeli. Ahlak  arap sözi bolup, “hulk” sözüniň köplügidir. Hulk sözi, ynsanyň ruhy, wyždany,...

11 Awgust 2022 | 28 okalan

Gahryman Arkadagymyzyň «Älem içre at gezer» eserinden

Anna aga öz başarnygyny oglan okatmak, çagalary hatly-sowatly etmek üçin gysgananok. Aslynda ol «meýletin mekdebine» gelýän çagalary öz perzentlerinden aýry görmese näme! Anna aganyň...

10 Awgust 2022 | 80 okalan

RAHMET GYLYJOWYŇ «HALALLYK KYSSALARY» ESERINDEN SUWUŇ ZAÝALANMAZLYGY ÜÇIN...

«Suw akman dursa, onuň zaýalanýandygyny gördüm, Syýahat etse sag ol, dursa durşuna sökel. Şir hem gowagyny ýassanyp ýatsa, aw edip bilmez, Peýkam ýaýdan aýrylmasa, nyşana...

08 Awgust 2022 | 45 okalan

«BEREKETLI TÜRKMEN SAÇAGY» KITABYNDA «KÄDIBAŞ» TAGAMYNYŇ TAÝÝARLANYLYŞY

Muny bişirmek üçin ýaş malyň eti gerek. Et ýagly bolsa, gowy bolýar. Kädiniň (daş kädi bolsa has gowy) ýokarky bölegini gapak şekilinde kesip, ikä bölmeli. Içini arassalamaly. Dogralyp, duzlanyp we...