03 Oktýabr 2023 | 23 okalan

TÜRKMENISTANDA HALKARA ÝAŞLAR FORUMY GEÇIRILDI

     Arkadag şäherindäki Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynda ýaşlaryň dünýäde durnukly geljegi gurmak ugrunda artýan ornuna bagyşlanyp, «Dialog —...

03 Oktýabr 2023 | 14 okalan

TARYHY OJAKLARA GEZELENÇ GURALDY

     Ýurdumyzyň çäginde halkymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda döreden gymmatlyklaryndan söz açýan, baý taryhyny we medeni mirasyny subut edýän ýadygärlikleriň,...

03 Oktýabr 2023 | 20 okalan

ÝAŞULULARYŇ HALKARA GÜNÜNE BAGYŞLANYLDY

     Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Ýaşulularyň halkara güni mynasybetli Mary welaýat häkimliginiň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Mary welaýat...

03 Oktýabr 2023 | 18 okalan

GEZELENÇ ÇÄRESI GURALDY

     Golaýda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäher Geňeşi, «Türkmenistanda Ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021–2025-nji...

03 Oktýabr 2023 | 16 okalan

SPORT ÇÄRESI

     Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda Aşgabatda, welaýat merkezlerinde, etraplarda, şäherlerde, hat-da çetki obalarda hem dünýä ülňülerine laýyk...

03 Oktýabr 2023 | 23 okalan

KÄDINIŇ PEÝDASY

     Dünýä ýurtlarynyň ählisinde diýen ýaly, iýmitlenişde giňden ulanylýan kädi iň peýdaly gök önümleriň biridir. Kädide saharoza, peýdaly pektin...

03 Oktýabr 2023 | 20 okalan

OLAR ÝÜREKLERDE EBEDI ÝAŞAR!

     Her ýylyň 6-njy oktýabrynda türkmen halky 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer titremesinde hem-de ähli taryhy uruşlaryň söweş meýdanlarynda wepat bolan ildeşlerimizi hasrat bilen ýatlaýar....

02 Oktýabr 2023 | 65 okalan

MAŞGALA GYMMATLYKLARY WAGYZ EDILÝÄR

Golaýda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrap Geňeşi etrabyň bilim bölümi bilen bilelikde, etrabyň 13-nji orta mekdebiniň mejlisler otagynda Arkadagly...