02 Awgust 2022 | 39 okalan

TÜRKMEN MILLI «AÝTEREK – GÜNTEREK» OÝNUNYŇ OÝNALYŞ DÜGÜNLERI

Oýnuň oýnaljak ýeri. Oýun sport meýdançalarynda ýa-da sport öýünde oýnalýar. Oýna taýýarlyk. Oýunçylar deň sanda iki topara bölünip, olar...

30 Iýul 2022 | 62 okalan

ÜMSÜMLIGIŇ SESI

ÜMSÜMLIGIŇ SESI   Günlerde bir gün bir daýhan däneli ammarda özüniň köneje sagadyny ýitiripdir. Sagat onçakly gymmat däldigine garamazdan, daýhan üçin...

30 Iýul 2022 | 106 okalan

ABU NASR MUHAMMET IBN MUHAMMET FARABYDAN WAGYZ-NESIHATYŇ ÄHMIÝETI HAKYNDAKY...

Ýaşuly adamlaryň nesihatyny diňlemelidiginiň esasy sebäbi, olar senden öň bu ýollary geçip, onuň belentli-pesli ýerlerine beletdirler. Olaryň bu ýaşda aýşy-eşretden daşlaşmagy dogry oýlanmaga...

29 Iýul 2022 | 45 okalan

TEBIGAT WE TEBIGY HADYSALAR HAKYNDAKY TÜRKMEN HALK MATALLARY

Agajym ýok, guralym ýok, Suw üstünden köpri gurdum. (Ýapdaky suwuň doňmagy)   Agam pul berdi, Sanap almadym. Bibim haly berdi, Göterip bilmedim. (Ýyldyzlar, Ýer)   Agşamara kümüş...

26 Iýul 2022 | 78 okalan

Rahmet GYLYJOWYŇ «Halallyk kyssalary» eserinden

PÄLWANLYGYŇ SYRY Öňki döwürlerde göreşde arkasy ýere degmedik, atyşda oky sowa geçmedik bir pälwan bolupdyr. Onuň at-owazasy alys sebitleri hem doldurypdyr. Şöhrata höwesek ýaşlaryň biri bu...

25 Iýul 2022 | 72 okalan

TÜRKMEN DILINIŇ SÖZKÖKI (ETIMOLOGIK) SÖZLÜGI

Albasdy [a:lbasdy] – Mifik jyn-arwahyň bir ady bolan al (a:l) sözünden we basmak işliginiň öten zaman şekilinden emele gelen bu söz düýşde gara basanda göze görünýän hyýaly mahlugy aňladýar. Şu...

21 Iýul 2022 | 163 okalan

Däp-dessur we edep barada düşünje "Däp-dessur we edep barada düşünje"

Ynsanlary biri-birinden tapawutlandyrýan aýratynlyklaryň bolşy ýaly, milletleri hem biri-birinden tapawutlandyrýan aýratynlyklar bardyr. Bular, milletleriň uzak ýyllaryň dowamynda döreden, kemala getiren taryh, ahlak,...

21 Iýul 2022 | 73 okalan

MYRAT ALLAKOWYŇ «ABU ALY IBN SINANYŇ ÖMRI WE YLMY MIRASY»...

...Bir ýurduň patyşasynyň aýalynyň el-aýagy ysmaz bolupdyr. Patyşa şol ýurtdaky ähli tebipleri ýygnapdyr. Emma olar keselliniň derdine hiç hili em tapyp bilmändirler. Ahyrsoňy olar goňşy şäherden Lukman Hekimi...