16 Fewral 2021 | 2039 okalan

Haly – halkyň hakydasy

Pazyryk halysynyň müňlerçe ýyllyk taryhy halkymyz bu beýik sungatynyň adamzat durmuşyndaky ornunyň örän uludygyny aýan edýär. Halynyň taryhy bu senediň gymmatynyň ynsan durmuşy bilen baglydygyny...

10 Noýabr 2020 | 1865 okalan

Sazyň gudratly güýji

Günde ir säher bilen, çagalaryma ertirlik berip, işe howlugýan. Şu gün hem şeýle ýagdaý. Ýolum uzak bolansoň, irräk çykjak bolup haýdaýardym. Birdenem, radioýaýlym arkaly...

31 Oktýabr 2020 | 2299 okalan

OKA, OÝLAN! ÝALŇYŞ HASAP

Ata möjek perzendini öz başyny çarap ýaşamaga uýgunlaşdyrmak üçin her gün ir säher bilen aw awlamaga ugradar eken. Ilkinji gün ýaş gurt boş gaýdyp gelipdir. Onuň gözgyny halyna...

29 Oktýabr 2020 | 2258 okalan

DAÝHANÇYLYK DÄPLERI

Biziň azaphon ata-babalarymyz dogup-döräp, öz rysgal-döwletini ene ýerden agtarypdyrlar. Olaryň eklenç çeşmesi bolan ene topragy tamdyrdyr ojak, duztorbadyr hamyrmaýaly kendirik bilen deň görmegi oňa näderejede...

27 Oktýabr 2020 | 1702 okalan

Halypa tejribesi ýaşlara görelde

Türkmen milli teležurnalistikasyndan söz açylanda, Türkmenistanyň at gazanan žurnalistleri Sahy Mämmedow, Nazar Aýnazarow, Baýramgylyç Pälwanow, Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgärleri Akmuhammet...

24 Oktýabr 2020 | 1364 okalan

DÜRDÄNELER DÜNÝÄSI

Mil­li Li­de­ri­mi­ziň hal­ky­my­zyň ga­dy­my­ýe­ti­niň yz­la­ry­ny hä­zir­ki Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk...

22 Oktýabr 2020 | 1525 okalan

GYŞDA SAÝRAN BILBILLER

(GEÇEN ASYRYŇ 70-80-nji ÝYLLARYNDA TÜRKMEN ÝAŞLARYNYŇ SÖÝGÜSINI GAZANAN «BAHAR» RADIOGEPLEŞIGI BARADA SÖHBET) Adat­ça, bil­bil­ler ba­har­da nag­ma...

20 Oktýabr 2020 | 1413 okalan

GU­ÝU­LY GÜR­RÜŇ

Öňüm­de otu­ran go­ja­nyň her bir gür­rü­ňi­ni üns bi­len diň­le­ýär­dim. Ol ýa­rym asyr­dan öň­ki gören-eşiden wa­ka­sy­nam...