21 Iýun 2022 | 200 okalan

Sagdyn nesil bagtyýar geljek

2022-nji ýylyň iýun aýynyň 14-ine Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Mary welaýatynyň Murgap etrap Geňeşi  tarapyndan  Mary şäher häkimliginiň garamagyndaky “Arkadagyň...

17 Iýun 2022 | 282 okalan

Ildeşimiz agyr atletika boýunça dünýä ýaryşynda bürünç medala mynasyp boldy

Turkmenistanly Medine Amanowa, 2005-nji ýyldan soň dunyä inen türgenleriň arasynda agyr atletika boýunça Meksikanyň Leon şäherinde geçirilýän ýetginjekleriň dünýä ýaryşynda...

17 Iýun 2022 | 228 okalan

Aziýanyň kubogy: Türkmenistan taryhda ilkinji gezek ýaryşyň play-off tapgyryna çykdy

Türkmenistanyň futbol boýunça ýaşlar ýygyndysy Aziýa Kubogy-2022-niň (23 ýaşa çenli) toparlaýyn tapgyrynyň jemleýji oýnunda Katar bilen deňme-deň oýnady. Düýn...

17 Iýun 2022 | 239 okalan

Sport biziň ýörelgämiz

Güneşli diýarymyzda Halkyň Arkadagly zamanasynda Köýtendag etrabymyzyň sport we ýaşlar syýasaty bölümi bilen bilelikde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň Köýtendag etrap...

17 Iýun 2022 | 186 okalan

Türkmenistan Meksikadaky dünýä çempionatynda ilkinji uly medalyny gazandy

Türkmenistanly agyr atletikaçy Saparly Muhyýew Meksikanyň Leon şäherinde ýetginjekleriň arasynda geçirilýän dünýä birinjiligine kümüş medala mynasyp boldy. Munuň özi ozal iki sany...

16 Iýun 2022 | 375 okalan

"Syrly göçüm"

TMÝG-niň Balkan welaýatynyň Serdar şäher Geňeşiniň we Serdar şäher Sport we Ýaşlar syýasaty bölümi bilen bilelikde şäheriň çäginde ýerleşýän "Dürdäne"...

16 Iýun 2022 | 199 okalan

ÝAŞ WELOSIPEDÇILER BÄSLEŞDILER

Serdar şäherindäki “Dürdäne” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde welaýat Polisiýa müdirliginiň polisiýanyň ýol gözegçiligi bölüminiň, Serdar şäher,...

10 Iýun 2022 | 149 okalan

Aziýanyň kubogy ― 2022-niň ähli çärýek finalçylary belli boldy

Futbol boýunça ýaşlaryň arasynda Aziýanyň kubogy ugrundaky ýaryşyň ähli çärýek finalçylary belli boldy. Şeýlelikde, çärýek finalda aşakdaky duşuşyklar...